ZUP – iskustva u praksi i primjeri - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
ZUP – iskustva u praksi i primjeri

ZUP – iskustva u praksi i primjeri

4.594,01 RSD

autor: Božo Gagro, dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske;Dunja Jurić - Knežević, dipl. iur.;Štefanija Kasabašić, dipl. iur.;Marina Kosović – Marković, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH;mr. sc. Marija Kriletić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske;prof. dr. sc. Dragan Medvedović, predstojnik Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;Ruža Šimunec, dipl. iur.
broj stranica: 308
godina izdanja:2011
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Dugi niz godina u Republici Hrvatskoj u primjeni je bio u upravno postupovnom području Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96– Odluka USRH). Pristupanjem Republike Hrvatske Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica otpočele su i pripreme za usklađivanje zakonodavstva s pravnim stečevinama EU, pa tako i zakona iz područja upravno postupovnog prava. Intenzivan rad na pripremi novog Zakona o općem upravnom postupku počeo je 2006. godine te su donesene Smjernice za izradu novog Zakona o općem upravnom postupku objavljene u listu Informator 24. ožujka 2007.
Novi Zakon o općem upravnom postupku donesen je 27. ožujka 2009. odnosno objavljen je u Nar. nov., br. 47/09 od 16. travnja 2009., a stupio je na snagu 1. siječnja 2010. Njegovim stupanjem na snagu upravno postupovno pravo otvorilo je nove stranice upravnopravne povijesti. Stoga smo se odlučili da upravo godinu dana nakon stupanja na snagu ovog Zakona obradimo određene teme u ovom priručniku, povezujući ih s novim Zakonom o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2012. i Uredbom o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2010. i prema kojoj se već provodi i primjenjuje novo uredsko poslovanje u javnopravnim tijelima.
Prvi rad u priručniku odnosi se na nastanak i stvaranje novog Zakona o općem upravnom postupku u kojem se ukazuje na prve dvojbe i sporna pitanja koja su se pokazala u praksi. Istovremeno se ukazuje na povezanost toga Zakona i Zakona o upravnim sporovima i problemu koji će nastati početkom njegove primjene te je nužno obaviti pripremne radnje i uskladiti određene propise.
Drugi rad odnosi se na iskustva u primjeni Zakona o općem upravnom postupku i nužnost usklađivanja posebnih zakona s odredbama ovog temeljnog Zakona. Istovremeno se iznose aktivnosti i prioriteti Ministarstva uprave na usklađivanju propisa u upravnopravnom području.
Jedan od radova u priručniku bavi se temom izvanrednih pravnih lijekova i određenim dvojbama koje su se pokazale u ovoj, prvoj godini primjene Zakona o općem upravnom postupku.
U radu o procesnim i izvanprocesnim raspolaganjima tužene strane nakon pokretanja upravnog spora u poreznim stvarima bavimo se odredbama važećeg Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) te novim rješenjima određenih instituta u Zakonu o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10) i odredbama novog Zakona o općem upravnom postupku kao i Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08).
Donošenje rješenja kao i određene dvojbe u primjeni i postupku donošenja rješenja prema novom Zakonu o općem upranvom postupku, predmet su rada u kojem se iznose i ogledni primjeri rješenja, koji mogu poslužiti kao jedan od načina u reguliranju ove materije. Uredba o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09) predmet je analize i primjera popunjavanja određenih obrazaca i putokaz kako treba provoditi uredsko poslovanje u javnopravnim tijelima.
O žalbi i prigovoru piše se u radu u kojem su naznačeni i problemi koji su se već javili u praksi oko primjene instituta ovih pravnih lijekova. Uz rad se donose i ogledni primjeri vezani uz žalbu i prigovore prema odredbama novog Zakona o općem upravnom postupku.
Priručnik obiluje oglednim primjerima i aktualnom ustavnosudskom i upravnosudskom praksom, koja može pomoći u pronalaženju novih rješenja u primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku. Uz radove smo objavili i tekst Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10) i nove Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09) s obrascima, s nadom da će radovi i iskustva objavljena u njima pomoći čitateljima kao smjernice u pravilnom provođenju zakona i vladavini prava u Republici Hrvatskoj.