Zdenka Pogarčić: Zbirka propisa o javnoj nabavi - 2.756,41 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Zdenka Pogarčić: Zbirka propisa o javnoj nabavi

Zdenka Pogarčić: Zbirka propisa o javnoj nabavi

2.756,41 RSD

autor: Zdenka Pogarčić
broj stranica: 508
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski


SADRŽAJ

ZAKON O JAVNOJ NABAVI
(NN 90/11)

 

1. Dio
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona (čl. 1.)

Temeljni pojmovi (čl. 2.)

Načela javne nabave (čl. 3.)

Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije (čl. 4.)

Javni naručitelji (čl. 5.)

Sektorski naručitelji (čl. 6.)

Ugovori koje javni naručitelji subvencioniraju ili sufinanciraju s više od 50% (čl. 7.)

Središnje tijelo za javnu nabavu (čl. 8.)

Dodjela posebnih ili isključivih prava (čl. 9.)

Izuzeća od primjene Zakona (čl. 10.)

Nabava za potrebe obrane i sigurnosti (čl. 11.)

Nabava za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava (čl. 12.)

Sprječavanje sukoba interesa (čl. 13.)

Gospodarski subjekti (čl. 14.)

Rezervirani ugovori (čl. 15.)

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata (čl. 16.)

Sudjelovanje u izradi dokumentacije (čl. 17.)

Procijenjena vrijednost nabave (čl. 18.)

Način izračuna procijenjene vrijednosti nabave (čl. 19.)

Plan nabave (čl. 20.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (čl. 21.)

Profil naručitelja (kupca) (čl. 22.)

Početak postupka javne nabave (čl. 23.)

Ovlašteni predstavnici naručitelja i druge osobe (čl. 24.)

2. Dio
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE

Glava I. – POSTUPCI JAVNE NABAVE, OKVIRNI SPORAZUM, ELEKTRONIČKA DRAŽBA, SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA

Odjeljak 1. – Odabir postupka javne nabave

Odabir postupka javne nabave (čl. 25.)

Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnim radovima (čl. 26.)

Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnoj nabavi robe (čl. 27.)

Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnim uslugama (čl. 28.)

Nepravilna, neprihvatljiva i neprikladna ponuda (čl. 29.)

Uvjeti za korištenje natjecateljskog dijaloga (čl. 30.)

Odjeljak 2. – Tijek postupaka javne nabave

Tijek otvorenog postupka javne nabave (čl. 31.)

Tijek ograničenog postupka javne nabave (čl. 32.)

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom (čl. 33.)

Tijek natjecateljskog dijaloga (čl. 34.)

Smanjivanje broja sposobnih natjecatelja u ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu (čl. 35.)

Poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (čl. 36.)

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave (čl. 37.)

Odjeljak 3. – Okvirni sporazum i elektronička dražba

Okvirni sporazum (čl. 38.)

Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma (čl. 39.)

Elektronička dražba (čl. 40.)

Priprema elektroničke dražbe (čl. 41.)

Provedba elektroničke dražbe (čl. 42.)

Odjeljak 4. – Sklapanje ugovora o javnim uslugama

Ugovori o javnim uslugama (čl. 43.)

Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona (čl. 44.)

Glava II. – NATJEČAJ

Opće odredbe (čl. 45.)

Vrste natječaja (čl. 46.)

Sastav ocjenjivačkog suda (čl. 47.)

Odluke ocjenjivačkog suda (čl. 48.)

Glava III. – KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE I UGOVORI O RADOVIMA KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI

Odjeljak 1. – Koncesije za javne radove

Koncesije za javne radove (čl. 49.)

Obavijest i rokovi za koncesije za javne radove (čl. 50.)

Odjeljak 2. – Ugovori o radovima koje sklapaju koncesionari

Koncesionar javnih radova koji je javni naručitelj (čl. 51.)

Koncesionar javnih radova koji nije javni naručitelj (čl. 52.)

Obavijest i rokovi (čl. 53.)

Glava IV. – ODREDBE O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odjeljak 1. – Pravila komunikacije

Komunikacija i razmjena informacija između javnog naručitelja
i gospodarskih subjekata (čl. 54.)

Odjeljak 2. – Odredbe o objavljivanju

Objave javne nabave (čl. 55.)

Razine objavljivanja (čl. 56.)

Korištenje Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) u objavama (čl. 57.)

Prethodna (informacijska) obavijest (čl. 58.)

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora (čl. 59.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima i obavijest o rezultatima natječaja (čl. 60.)

Odjeljak 3. – Rokovi

Određivanje rokova (čl. 61.)

Redovni rokovi za dostavu ponuda (čl. 62.)

Redovni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (čl. 63.)

Skraćeni rokovi za dostavu ponuda po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti (čl. 64.)

Skraćeni rokovi za dostavu ponuda u ograničenom postupku pri korištenju elektroničkih sredstava (čl. 65.)

Ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti
(čl. 66.)

Odjeljak 4. – Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata

Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja (čl. 67.)

Ostali razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja (čl. 68.)

Uvjeti sposobnosti (čl. 69.)

Pravna i poslovna sposobnost (čl. 70.)

Financijska sposobnost (čl. 71.)

Tehnička i stručna sposobnost (čl. 72.)

Norme osiguranja kvalitete (čl. 73.)

Norme za upravljanje okolišem (čl. 74.)

Pravila dostavljanja dokumenata (čl. 75.)

Odjeljak 5. – Jamstva

Vrste jamstava (čl. 76.)

Jamstvo za ozbiljnost ponude (čl. 77.)

Odjeljak 6. – Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje (čl. 78.)

Određivanje predmeta nabave (čl. 79.)

Opis predmeta nabave (čl. 80.)

Tehničke specifikacije (čl. 81.)

Kriteriji za odabir ponude (čl. 82.)

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora (čl. 83.)

Obveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete (čl. 84.)

Posebni programi (čl. 85.)

Podizvoditelji (čl. 86.)

Odjeljak 7. – Odredbe o ponudi

Ponuda (čl. 87.)

Alternativna ponuda (čl. 88.)

Javno otvaranje ponuda (čl. 89.)

Pregled i ocjena ponuda (čl. 90.)

Neuobičajeno niska cijena (čl. 91.)

Pojašnjenje i upotpunjavanje (čl. 92.)

Razlozi za odbijanje ponuda (čl. 93.)

Način pregleda i ocjene ponuda (čl. 94.)

Provjera ponuditelja (čl. 95.)

Odjeljak 8. – Donošenje odluke o odabiru i odluke o poništenju

Odluka o odabiru (čl. 96.)

Sadržaj odluke o odabiru (čl. 97.)

Rok mirovanja (čl. 98.)

Učinak odluke o odabiru (čl. 99.)

Razlozi za poništenje postupka javne nabave (čl. 100.)

Odluka o poništenju i rok mirovanja (čl. 101.)

Uvid u ponude (čl. 102.)

Odjeljak 9. – Završetak postupka javne nabave

Opće odredbe o završetku postupka javne nabave (čl. 103.)

Pohrana dokumentacije (čl. 104.)

Odjeljak 10. – Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi (čl. 105.)

 

3. Dio
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE

Glava 1. – OPĆE ODREDBE

Područje primjene (čl. 106.)

Plin, toplinska i električna energija (čl. 107.)

Vodoopskrba (čl. 108.)

Istraživanje ili vađenje nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva (čl. 109.)

Prijevozne usluge (čl. 110.)

Djelatnosti zračnih, morskih i riječnih luka (čl. 111.)

Poštanske usluge (čl. 112.)

Ugovori koji obuhvaćaju više djelatnosti (čl. 113.)

Postupak utvrđivanja izravne izloženosti određene djelatnosti
tržišnom natjecanju (čl. 114.)

Ugovori s povezanim društvima i poslovnim udruženjima (čl. 115.)

Glava II. – POSTUPCI JAVNE NABAVE

Odabir postupka javne nabave (čl. 116.)

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave (čl. 117.)

Neprikladna ponuda (čl. 118.)

Poziv na dostavu ponuda ili pregovaranje (čl. 119.)

Sustav kvalifikacije (čl. 120.)

Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija (čl. 121.)

Glava III. – OBJAVLJIVANJE

Objave javne nabave (čl. 122.)

Prethodna (indikativna) obavijest (čl. 123.)

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora (čl. 124.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima i obavijest o rezultatima natječaja (čl. 125.)

Prethodna (indikativna) obavijest kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje (čl. 126.)

Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje (čl. 127.)

Glava IV. – ROKOVI

Redovni rokovi za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave (čl. 128.)

Redovni rokovi u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom (čl. 129.)

Skraćeni rok za dostavu ponuda po prethodnoj (indikativnoj) obavijesti (čl. 130.)

Skraćeni rok za dostavu ponuda pri korištenju elektroničkih sredstava (čl. 131.)

Ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti (čl. 132.)

Glava V. – RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Razlozi isključenja (čl. 133.)

Uvjeti sposobnosti (čl. 134.)

Odabir natjecatelja i ponuditelja (čl. 135.)

Glava VI. – ODNOSI S TREĆIM DRŽAVAMA

Ponude koje obuhvaćaju robu podrijetlom iz trećih država (čl. 136.)

Odnosi s trećim državama u vezi s ugovorima o javnoj nabavi (čl. 137.)

 

4. Dio
PRAVNA ZAŠTITA

Glava I. – OPĆE ODREDBE

Nadležnost za rješavanje žalbi (čl. 138.)

Načela i pravna priroda žalbenog postupka (čl. 139.)

Jezik postupka (čl. 140.)

Pravo na žalbu (čl. 141.)

Stranke žalbenog postupka (čl. 142.)

Pravila dokazivanja (čl. 143.)

Ovlasti Državne komisije i bitne povrede (čl. 144.)

Glava II. – IZJAVLJIVANJE ŽALBE

Izjavljivanje žalbe (čl. 145.)

Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave (čl. 146.)

Rokovi za izjavljivanje žalbe u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu (čl. 147.)

Rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave (čl. 148.)

Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B (čl. 149.)

Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona (čl. 150.)

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave (čl. 151.)

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma (čl. 152.)

Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima (čl. 153.)

Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom (čl. 154.)

Pozivanje naručitelja (čl. 155.)

Izvješćivanje odabranog ponuditelja i natjecatelja (čl. 156.)

Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave (čl. 157.)

Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u ograničenom, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu (čl. 158.)

Glava III. – SADRŽAJ I UČINAK ŽALBE

Sadržaj žalbe (čl. 159.)

Postupanje s neurednom žalbom (čl. 160.)

Sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili nastanka ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma (čl. 161.)

Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi (čl. 162.)

Privremene mjere (čl. 163.)

Glava IV. – ODLUČIVANJE DRŽAVNE KOMISIJE

Odluke po žalbi (čl. 164.)

Prava stranaka žalbenog postupka (čl. 165.)

Usmena rasprava (čl. 166.)

Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (čl. 167.)

Novčane kazne (čl. 168.)

Naknada za pokretanje žalbenog postupka (čl. 169.)

Troškovi žalbenog postupka (čl. 170.)

Odlučivanje i dostava odluka (čl. 171.)

Izuzeće (čl. 172.)

Glava V. – SUDSKA ZAŠTITA I GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE

Sudska zaštita (čl. 173.)

Postupak po tužbi (čl. 174.)

Naknada štete (čl. 175.)

Ništetnost ugovora (čl. 176.)

 

5. Dio
SREDIŠNJE TIJELO DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE

Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave (čl. 177.)

Priprema i provedba izobrazbe u području javne nabave (čl. 178.)

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona (čl. 179.)

Obveza dostavljanja dokumentacije (čl. 180.)

Statističko izvješće o javnoj nabavi (čl. 181.)

 

6. Dio
PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe (čl. 182.)

Zastara (čl. 183.)

 

7. Dio
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 184. – 188.)

DODACI

Dodatak I.

Popis djelatnosti u graditeljstvu

Dodatak II.

Popis usluga II. A i II. B

Dodatak III.

Popis vojne opreme

Dodatak IV.

Tehničke specifikacije

Dodatak V.

Sadržaj objava javne nabave

Dodatak VI.

Obilježja objavljivanja

Dodatak VII.

Zahtjevi vezani za uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata

Kazalo pojmova uz Zakon o javnoj nabavi

UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE (NN 10/12)

Predmet Uredbe (čl. 1.).

Vrijednosti europskih pragova (čl. 2.)

Način preračunavanja (čl. 3.).

Standardni obrasci za objave javne nabave (čl. 4.)

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (čl. 5.)

Elektroničko sastavljanje i slanje objava javne nabave (čl. 6.)

Objavljivanje objava o javnoj nabavi (čl. 7.)

Objavljivanje u Službenom listu Europske unije (čl. 8.)

Dostupnost objava o javnoj nabavi (čl. 9.)

Prijelazne odredbe (čl. 10.)

Stupanje na snagu Uredbe (čl. 11.)

Prilog – STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE JAVNE NABAVE

Standardni obrazac 1: Prethodna (informacijska) obavijest

Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje

Standardni obrazac 3: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Standardni obrazac 4: Prethodna (indikativna) obavijest – sektor

Standardni obrazac 5: Poziv na nadmetanje – sektor

Standardni obrazac 6: Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektor

Standardni obrazac 7: Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije

Standardni obrazac 8: Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

Standardni obrazac 10: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove

Standardni obrazac 11: Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji

Standardni obrazac 12: Poziv na natječaj

Standardni obrazac 13: Obavijest o rezultatima natječaja

Standardni obrazac 14: Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

Standardni obrazac 15: Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Kazalo pojmova uz Uredbu o objavama javne nabave

PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE (CPV) (NN 6/12)

Članak 1.–5.

Prilog I. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

Prilog I.A Glavni rječnik

Prilog I.B Dodatni rječnik

Prilog II. Tablica podudarnosti između CPV-a i CPC privr.

Prilog III. Tablica podudarnosti između CPV-a i NACE Rev. 1.

Prilog IV. Tablica podudarnosti između CPV-a i KN-a

UREDBA O NAČINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA (NN 10/12)

I. Glava – OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe (čl. 1.)

II. Glava – ODREDBE O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE

Način izrade dokumentacije za nadmetanje (čl. 2.)

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje (čl. 3.)

Količina predmeta nabave kod ugovora o javnoj nabavi (čl. 4.).

Količina predmeta nabave kod okvirnih sporazuma s jednim gospodarskim subjektom (čl. 5.)

Količina predmeta nabave kod okvirnih sporazuma s više gospodarskih subjekata (čl. 6.)

Troškovnik (čl. 7.)

Način određivanja cijene ponude (čl. 8.)

Način određivanja minimalnih razina sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja (čl. 9.)

III. Glava – ODREDBE O PONUDI

Sadržaj ponude (čl. 10.)

Način izrade ponude (čl. 11.)

Način dostave ponude (čl. 12.)

Način dostave dokumenata koji su zajednički za više grupa predmeta nabave (čl. 13.)

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude (čl. 14.)

Cijena ponude (čl. 15.)

Naknada za izradu ponuda (čl. 16.)

Postupak zaprimanja ponuda (čl. 17.)

Postupak javnog otvaranja ponuda (čl. 18.)

Postupak pregleda i ocjene ponuda (čl. 19.)

Usporedba cijena ponuda (čl. 20.)

Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neuobičajeno niske cijene (čl. 21.)

IV. Glava – SADRŽAJ ZAPISNIKA

Sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda (čl. 22.)

Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (čl. 23.)

Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu (čl. 24.)

Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave (čl. 25.)

V. Glava – POJEDINOSTI VEZANE ZA ELEKTRONIČKI PRIJENOS I DOSTAVU PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, PLANOVA I PROJEKATA

Područje primjene (čl. 26.)

Način izrade ponude koja se dostavlja elektronički (čl. 27.)

Način elektroničke dostave ponude (čl. 28.)

Postupak zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda (čl. 29.)

Postupak javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda (čl. 30.)

Tehničke odredbe elektroničkim komunikacijskim sredstvima (čl. 31.)

VI. Glava – ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu Uredbe (čl. 32.)

Kazalo pojmova uz Uredbu o načinu izrade i postupanju
s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

UREDBA O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 10/12)

Članak 1.–11.

Kazalo pojmova uz Uredbu o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

 

PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE (NN 6/12)

1. Dio
OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika (čl. 1.)

Izobrazba u području javne nabave (čl. 2.)

2. Dio
CERTIFIKATI

Izdavanje i obnavljanje certifikata (čl. 3.)

Izdavanje certifikata (čl. 4.)

Obnavljanje certifikata (čl. 5.)

Rok za izdavanje i obnavljanje certifikata (čl. 6.)

Zahtjev za obnavljanje certifikata (čl. 7.)

Sadržaj certifikata i duplikat certifikata (čl. 8.)

Registar certifikata u području javne nabave (čl. 9.)

Izdavanje i obnavljanje certifikata osobama zaposlenima u institucijama sustava javne nabave (čl. 10.)

3. Dio
SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (čl. 11.)

Program izobrazbe u području javne nabave (čl. 12.)

Provedba programa Programa izobrazbe (čl. 13.)

Uvjeti za provođenje Programa izobrazbe (čl. 14.)

Stručne osobe (čl. 15.)

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provedbu Programa izobrazbe (čl. 16.)

Ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe (čl. 17.)

Registar nositelja programa (čl. 18.)

Pisani ispit (čl. 19.)

Ocjenjivanje pisanog ispita (čl. 20.)

Zapisnik o provedbi pisanog ispita i objava rezultata (čl. 21.)

3. Dio
REDOVITO USAVRŠAVANJE

Redovito usavršavanje (čl. 22.)

Redovito usavršavanje za osobe koje izvode nastavu (čl. 23.)

Programi usavršavanja (čl. 24.)

Provedba programa usavršavanja (čl. 25.)

Zahtjev za odobrenje provedbe programa usavršavanja (čl. 26.)

Odobrenje programa usavršavanja (čl. 27.)

Popis programa usavršavanja (čl. 28.)

Otkazivanje programa usavršavanja (čl. 29.)

Ukidanje odobrenja za programe usavršavanja (čl. 30.)

4. Dio
 OBVEZE NOSITELJA PROGRAMA I NADZOR NAD NJIHOVIM RADOM

Obveze nositelja programa (čl. 31.)

Nadzor nad radom ovlaštenih tijela i oduzimanje ovlaštenja (čl. 32.)

5. Dio
PROVEDBA DRUGIH PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Trening trenera u području javne nabave (čl. 33.)

Ostali programi izobrazbe (čl. 34.)

6. dio
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.–37

Prilog – Nastavni program “Programa izobrazbe u području javne nabave” 

Kazalo pojmova uz Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

PRILOG

Opći uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave  Republike Hrvatske
Novo za March

Konverzacijska talijanska gramatika
Konverzacijska talijanska gramatika
2.609,40 RSD  2.478,93 RSD
Popust: 5%
Hrvatsko-talijanski rječnik
Hrvatsko-talijanski rječnik
6.486,75 RSD  6.162,41 RSD
Popust: 5%
Talijansko-hrvatski rječnik
Talijansko-hrvatski rječnik
6.486,75 RSD  6.162,41 RSD
Popust: 5%
Hrvatsko-španjolski praktični rječnik
Hrvatsko-španjolski praktični rječnik
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
Španjolsko-hrvatski rječnik
Španjolsko-hrvatski rječnik
7.276,92 RSD  6.913,07 RSD
Popust: 5%
Hrvatsko-portugalski rječnik
Hrvatsko-portugalski rječnik
6.339,74 RSD  6.022,75 RSD
Popust: 5%
Portugalsko-hrvatski rječnik
Portugalsko-hrvatski rječnik
7.258,54 RSD  6.895,61 RSD
Popust: 5%
Hrvatsko-ruski priručni rječnik
Hrvatsko-ruski priručni rječnik
7.276,92 RSD  6.913,07 RSD
Popust: 5%
Rusko-hrvatski praktični rječnik
Rusko-hrvatski praktični rječnik
4.410,25 RSD  4.189,74 RSD
Popust: 5%
Rusko-hrvatski rječnik
Rusko-hrvatski rječnik
7.276,92 RSD  6.913,07 RSD
Popust: 5%
Poljsko-hrvatski rječnik
Poljsko-hrvatski rječnik
7.276,92 RSD  6.913,07 RSD
Popust: 5%
Češko-hrvatski i hrvatsko-češki rječnik sa gramatikom
Češko-hrvatski i hrvatsko-češki rječnik sa gramatikom
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
ClimateSkin
ClimateSkin
8.820,50 RSD