Zakon o radu i drugi izvori radnog prava II. izmijenjeno i dopun - 3.105,55 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Zakon o radu i drugi izvori radnog prava II. izmijenjeno i dopun

Zakon o radu i drugi izvori radnog prava II. izmijenjeno i dopun

3.105,55 RSD

autor: Željko Potočnjak i Ivana Vukorepa
broj stranica: 704
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Drugo izdanje Zakona o radu i drugih izvora radnog  prava izlazi ranije od planiranog. Razlog tomu su najnovije  izmjene i dopune Zakona o radu (NN 61/11) koje su stupile na snagu 11. lipnja 2011. Tim izmjenama i dopunama zahvaćene su samo pojedine odredbe Zakona o radu  kojima se uređuju individualni radni odnosi i to:

-           ograničenje u primjeni ZR u vez is  noćnim radom te dnevnim i tjednim odmooma (čl. 3),

-          evidenciju radnog vremena za ustupljenog radnika (čl. 25.),

-           raspored radnog vremena (čl. 46.),

-          preraspodjelu radnog vremena (čl. 47.),

-          noćni rad (čl. 48.),

-           razmjerni dio godišnjeg odmora (čl. 59.),

-          otkaz u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad ili opasnosti od nastanka invalidnosti (čl. 79.),

-          prekršajnu odgovornost (čl. 294.).

Ovo izdanje u potpunosti slijedi strukturu prethodnog.  Dopunjeno je sa svim nužnim izmjenama s obzirom na novele brojnih domaćih propisa (Ustava i 24 zakona)  te međunarodne izvore radnog prava, posebice pravnu stečevinu Europske unije.

Zbog želje da čitateljima u što kraćem vremenu bude dostupna ova zbirka propisa, u ovo izdanje nismo uvrstili  podzakonske akte (pravilnike) kojima se razrađuju neke od odredbi Zakona o radu. U sljedeće izdanje svakako ćemo ih unijeti.

Nadamo se da će svim čitateljima i ovo izdanje zbirke pomoći u snalaženju u složenoj i opsežnoj materiji izvora radnog prava.

                                                                                                                                          Autori

 

KRATKI SADRŽAJ

1.         ZAKON O RADU (NN 149/09, 61/11)
            (autorski pročišćeni tekst s napomenama)       

         I . Op ć e odredbe (č l . 1–7)....................................

        II . Sklapanje ugovora o radu (č l . 8–23)................  

       III . Privremeno zapo š ljavanje (č l . 24–32).............

      IV . Za š tita ž ivota , zdravlja i privatnosti radnika
            (č l . 33–34).......................................................

        V . Probni rad , obrazovanje i osposobljavanje
            za rad (č l . 35–41)............................................

      VI.Radno vrijeme (čl. 42–51)...............................

     VII.Odmori i dopusti (čl. 52–66)...........................

    VIII.Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja
            (čl. 67–73).......................................................

      IX.Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno
            nesposobni za rad (čl. 74–81).........................

        X.Plaće (čl. 82–89).............................................

      XI.Izumi i tehnička unapređenja radnika
            (čl. 90–92).......................................................

     XII.Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
            (čl. 93–98).......................................................

    XIII.Naknada štete (čl. 99–103)..............................

    XIV.Prestanak ugovora o radu (čl. 104–124)..........

     XV.Pravilnici o radu (čl. 125–126)........................

    XVI.Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
            (čl. 127–135)...................................................

  XVII.Sudjelovanje radnika u odlučivanju
            (čl. 136–225)...................................................

XVIII.Sindikati i udruge poslodavaca
            (čl. 226–252)...................................................

    XIX.Kolektivni ugovori (čl. 253–268)....................

     XX.Štrajk i rješavanje kolektivnih radnih
            sporova (čl. 269–284).....................................

    XXI.Gospodarsko-socijalno vijeće (čl. 285–286)...

  XXII.Nadzor nad primjenom propisa o radu
            (čl. 287–288)...................................................

XXIII.Posebne odredbe (čl. 289–291).......................

XXIV.Kaznene odredbe (čl. 292–296)......................

  XXV.Prijelazne i završne odredbe (čl. 297–301)......

2.       PRILOZI        

2.1.      Izvod iz Ustava Republike Hrvatske
            (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
            28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10)   

2.2.      Zakon o blagdanima, spomendanima
            i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
            (NN 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05,
            59/06, 55/08, 74/11) 

2.3.      Zakon o minimalnoj plaći
            (NN 67/08)    

2.4.      Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
            (NN 85/08, 110/08, 34/11)   

2.5.      Zakon o osiguranju potraživanja radnika
            u slučaju stečaja poslodavca (NN 86/08)     

2.6.      Zakon o posredovanju pri zapošljavanju
            i pravima za vrijeme nezaposlenosti
            (NN 80/08, 94/09, 121/10)   

2.7.      Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji
            i zapošljavanju osoba s invaliditetom
            (NN 143/02, 33/05)  

2.8.      Zakon o načinu određivanja zastupljenosti
            udruga sindikata više razine u tripartitnim
            tijelima na nacionalnoj razini (NN 19/99)    

2.9.      Zakon o suzbijanju diskriminacije
            (NN 85/08)    

2.10.    Zakon o ravnopravnosti spolova
            (NN 82/08)    

2.11.    Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96,
            114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)        

2.12.    Zakon o volonterstvu (NN 58/07)    

2.13.    Izvod iz Zakona o obveznim odnosima
            (NN 35/05, 41/08)    

2.14.    Izvod iz Zakona o parničnom postupku
            (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03,
            88/05, 2/07 (i 96/08), 84/08, 123/08, 57/11)

2.15.    Izvod iz Ovršnog zakona
            (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03,
            151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10)        

2.16.    Izvod iz Stečajnog zakona ( NN 44/96,
            161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10)       

2.17.    Izvod iz Pomorskog zakonika
            (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11)  

2.18.    Izvod iz Zakona o strancima
            (NN 79/07, 36/09)    

2.19.    Izvod iz Zakona o Državnom inspektoratu
            (NN 116/08, 123/08, 49/11) 

2.20.    Izvod iz Zakona o autorskom pravu
            i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11)         

2.21.    Izvod iz Zakona o patentu
            (NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11)   

2.22.    Izvod iz Zakona o industrijskom dizajnu
            (NN 173/03, 76/07, 30/09, 49/11)    

2.23.    Izvod iz Zakona o zaštiti topografija
            poluvodičkih proizvoda
            (NN 173/03, 76/07, 30/09, 49/11)    

2.24.    Izvod iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98,
            50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04,
            84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11)

2.25.    Izvod iz Zakona o rješavanju sukoba zakona
            s propisima drugih zemalja u određenim
            odnosima (NN 53/91, 88/01)

 

3.         POPIS VAŽNIJIH MEĐUNARODNIH
            IZVORA RADNOG PRAVA

3.1.      Međunarodna organizacija rada          565

3.2.Vijeće Europe...................................................

3.3.Europska unija..................................................

       3.3.1. Odnos RH–EU........................................

       3.3.2. Primarni izvori prava EU........................

       3.3.3. Važniji sekundarni izvori radnog
       3.3.3. prava EU.................................................

4.         POJMOVNO KAZALO      

5.         USPOREDNI PREGLED BROJČANIH
            OZNAKA ČLANAKA ZR-a