Vijeće Europe i Europska unija - 3.858,97 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Vijeće Europe i Europska unija

Vijeće Europe i Europska unija

3.858,97 RSD

autor: Jasna Omejec
broj stranica: 458
godina izdanja: 2008
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 21x28 cm
jezik: hrvatski

Na pisanje ove knjige potaknule su me spoznaje do kojih sam došla predavajući na kolegijima načela europskog upravnog prava i primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne i javne uprave poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija javnog prava i javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Rasprave s polaznicima studija tijekom održavanja tih kolegija često su završavale zaključkom da postoji potreba za knjigom/udžbenikom na hrvatskom jeziku u kojoj bi na jednom mjestu bila sažeta temeljna građa o instutucionalnim i pravnim sustavima Vijeća Europe i Europske unije. Bez njihova poznavanja, naime, iznimno je teško razumjeti, a još teže usvajati znanja o materijalnom pravu Vijeća Europe (tzv. konvencijskom pravu) odnosno o materijalnom pravu Europske zajednice (tzv. komunitarnom pravu). Osim toga, više puta je zapaženo da se pojedini akti i instutucije Vijeća Europe vrlo često zamjenjuju onima Europske unije, i obrnuto, što dodatno upućuje na potrebu njihova jasnijeg razgraničenja.
Doista, važnost Vijeća Europe i Europske unije, ali i složenost njihovih međusobnih odnosa, zahtijevaju dobro poznavanje njihovih osobitih ciljeva, zasebnih institucionalnih ustrojstava i različitih pravnih izvora na kojima počivaju.
I Vijeće Europe i Europska unija smatraju se pokretačima ujedinjenja na europskom kontinentu: Vijeće Europe kao najstarija europska političkaorganizacija, a Europska unija kao jedinstvena ekonomska i politička integracija europskih država koje je pravna narav osobita i nije usporediva ni s jednom »običnom« međunarodnom organizacijom, pa ni s Vijećem Europe. Polazeći od tih temeljnih postavki, knjiga je podijeljena na četiri glave.
U glavi I. razmatraju se osnove institucionalnog i pravnog sustava Vijeća Europe.
U glavi II. razmatraju se osnove institucionalnog i pravnog sustava Europske unije.
U glavi III. razmatraju se dva temeljna akta Vijeća Europe odnosno Europske unije na kojima se zasnivaju njihovi sustavi zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe (zajedno s praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu) i Povelja o temeljnim pravima Europske unije (zajedno s praksom Suda pravde Europskih zajednica u Luxembourgu).
U glavi IV. razmatraju se međusobni odnosi Vijeća Europe i Europske unije, osobito pitanja pristupanja Europske unije Konvenciji Vijeća Europei međusobnih odnosa Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde Europskih zajednica. U toj se glavi knjige razmatraju i znamenja Vijeća Europe i Europske unije te se razjašnjavaju određena pitanja vezana uz njihova zajednička znamenja.
Posebna poglavlja posvećena su odnosima Republike Hrvatske i Vijeća Europe te dosadašnjim odnosima Republike Hrvatske vezanim uz njezino pristupanje Europskoj uniji.
U prilozima knjizi sadržani su tekstovi u prijevodima na hrvatski jezik Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe, zajedno s protokolima koji su danas na snazi (prilog 1), Zakona o potvrđivanju Protokola br. 14 uz Konvenciju, koji još uvijek nije stupio na snagu (prilog 2), Povelje o temeljnim pravima Europske unije (prilog 3) i Popis tematskih jedinica pravne stečevine Europske unije po poglavljima, koju je stečevinu Republika Hrvatska obvezna implementirati u nacionalni pravni poredak prije pristupanja Europskoj uniji (prilog 4).
Podaci sadržani u knjizi prikazani su prema stanju na dan 1. kolovoza2008. Taj su dan iznova provjereni pristupi i svim URL adresama na kojese u knjizi upućuje.
Na kraju bih željela napomenuti sljedeće: Hrvatska još nije punopravna članica Europske unije, a Povelja o temeljnim pravima Europske unije još nije stupila na snagu, pa građa koja se na njih odnosi, sadržana u knjizi, čini se dostatnom za dobivanje temeljnih spoznaja o Europskoj uniji i ko¬munitarnom pravu. Za razliku od toga, Hrvatska je punopravna članica Vijeća Europe od 1996. godine, a njegova Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na snazi je za Republiku Hrvatsku od 5. studeno¬ga 1997., otkad se na nju proteže i jurisdikcija Europskog suda za ljudska prava. Taj sud je tijekom 50 godina svoga djelovanja – tumačeći odredbe Konvencije – stvorio iznimno opsežan i složen korpus pravne građe koji sedanas prepoznaje kao »konvencijsko pravo«. Zbog njegove praktične važ¬nosti za pravni život u Hrvatskoj i složenosti međunarodnog mehanizma sudskog nadzora nad primjenom Konvencije, konvencijsko pravo VijećaEurope podrobnije se razrađuje u zasebnoj kniizi, koja se priprema. Stoga se građa koja se odnosi na konvencijsko pravo u ovoj knjizi prikazuje samo u mjeri koja je potrebna da bi se u cijelosti razjasnio utjecaj Vijeća Europena suvremene pravne poretke 47 europskih država.
Zagreb, 1. kolovoza 2008. Jasna Omejec

Riječ o djelu


Knjiga VIJEĆE EUROPE I EUROPSKA UNIJA profesorice na Katedri zaupravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Jasne Ome¬jec, koja se bavi osnovama institucionalnih i pravnih sustava, otvara nove vidike i svjetla u pravnim mislima i dosezima u područjima koja upravo nose poruke o stvaranju Europe i njezinih institucija danas.
Autorica knjige dr. sc. Jasna Omejec diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1985., a znanstveni stupanj doktora znanosti izpodručja upravnog prava stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. Od 1986. bila je asistentica na Katedri za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a od 1990. docentica pa izvanredna profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Koautorica je prvog udžbenika o pravu okoliša, a autorica je višeznanstvenih i stručnih radova iz područja javnih stvari, državljanskog prava, odnosa državne uprave i lokalne samouprave te izbornog prava. Koautorica je više zbornika radova o ustavnom sudovanju. Sutkinja je Ustavnog suda Republike Hrvatske od 1999., a predsjednica Ustavnog suda Republi¬ke Hrvatske od 12. lipnja 2008.
U knjizi VIJEĆE EUROPE I EUROPSKA UNIJA autorica, u poredbenom pristupu, razmatra temelje i pravne akte tih institucija, a i položaj i odnoseRepublike Hrvatske u tom pravnom okruženju, kao i mogućnosti pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Tako o knjizi veliki poznavatelj ustavnog prava, povijesti političke misli te europskog prava prof. dr. sc. Arsen Bačić kaže: »Knjiga prof. dr. sc. Jasne Omejec jedno je od pionirskih djela hrvatskih autora na planu cjelovite deskripcije i analize institucio nalnog ustrojstva Vijeća Europe i Europske unije i njihova prava. Djelo je važan doprinos teorijsko-praktičnoj refleksiji tih međunarodnih organizacija koje svojim koncepcijama multilateralne kooperacije uvelike olakšavaju i dinamiziraju afirmativne kolektivne odgovore u pluralnom europskom kontekstu. S velikim osjećajem za mjeru, organizaciju i važnost pojedinih cjelina u ovoj kompleksnoj i opsežnoj materiji, a opremljena odgovarajućim aparaturama iz arsenala promišljenog i produbljenog znanstvenog pristupa, autorica je znalački izložila posebnosti i razlike institucionalonog ustrojstva Vijeća Europe i EU. Knjiga je ključno djelo za razumijevanje postojećih i potencijalnih odnosa između nacionalnog, konvencijskog i komunitarnog prava i njihovih institucija.« To mišljenje dijeli i ugledni recenzent prof. dr. sc. Miomir Matulović, ocjenjujući u svojoj recenziji ovo djelo te ističući da je ta knjiga »u domaćoj stručnoj literaturi prvi cjeloviti prikaz institucionalnog i pravnog okvira Vijeća Europe i Europske unije, dviju temeljnih organizacija buduće europske zajednice država. Aktualnost, jasnoća,informativnost i stručnost njezina su glavna obilježja ... « Tako uvaženi recenzent prof. dr. sc. Smiljko Sokol kaže: »Posebno značajnim smatram dio recenziranog djela koji se bavi odnosom Vijeća Europe i Europske unije, u kojem su obrađene i temeljne institucije Unije te je sažeto prikazan njezinrazvitak od stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik 1951. do predstojećeg ‘Reformskog ugovora’ kojeg se stupanje na snagu očekuje prije izboraza Europski parlament 2009. godine. Analiza razlikovnih pravnih obilježja Vijeća Europe i Europske unije te obrada temeljnih pravnih načela na kojima počivaju te dvije europske institucije, izvoran je doprinos autorice znanstvenom području europskog i europskog upravnog prava. U hrvatskimokvirima, recenzirano djelo je izvorno, ne samo zato što je prvo i što se ne može usporediti ni s jednim drugim djelom o istom ili srodnom predmetu na hrvatskom jeziku nego i zbog toga što je pristup obradi predmeta izvorno autoričin. Zbog nepogrešivog osjećaja za isticanjem onoga što je važno i zbog načina na koji je građa organizirana (sistematski, kronološki, pregledno).« Stoga ovu iznimnu i osebujnu knjigu, VIJEĆE EUROPE I EUROPSKA UNIJA, namjenjujemo našim čitateljima sa željom da nas ovo djelo vodi kroz raznolike i pravno bogate putove Europe, čijem pravnom sustavu i pridonosimo našim vrsnim pravnim djelima.

Urednica knjige
Davorka Foretić, dipl. iur.