Uvod u poslovnu analizu - 3.675,21 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Uvod u poslovnu analizu

Uvod u poslovnu analizu

3.675,21 RSD

autor: Ante Željko Batarelo broj stranica: 328 godina izdanja: 2008. vrsta uveza: meki dimenzije knjige (širina i visina): 17,0 cm x 24,0 cm jezik: hrvatski Sadrzaj 1. PREDGOVORI Predgovor I. izdanju Predgovor II. izdanju 2. UVOD ILITI POSLOVNO-ANALITICKA PROPEDEUTIKA (PRIPREMA ZA BAVLJENJE ANALITICK1M RADOM) Shvacanja (ekonomske) analize Zakljucak Osvrt na pocetak i naznake daljnjeg pravca istrazivanja Uloga analize u spoznajnom procesu Analiza i faze spoznajnog procesa Analiza - istrazivanje Istrazivanje (analiza) - izlaganje Istrazivanje (analiza) - metoda Analiza i ekonomska stvarnost Analiza makroekonomske stvarnosti (makroekonomska analiza) Analiza mikroekonomske zbilje (mikroekonomska analiza) Sazetak 3. POSTANJE, ULOGA, PREDMET I POJAM POSLOVNE ANALIZE Funkcioniranje i ostvarivanje ciljeva poduzeca Upravljanje poduzecem Upravljanje u uvjetima stabilne okoline poduzeca Obiljezja suvremene okoline poduzeca Upravljanje u uvjetima turbulentne okoline poduzeca "Filozofija" ili promisljanje identiteta (misija, vizija i kultura) poduzeca "Dijagnoza" - relativni polozaj, prednosti i nedostaci, kompetencije i potencijali poduzeca "Prognoza i projekcija, scenariji" - sanse i opasnosti za poduzece u buducnosti "Ciljevi i koncepcija" (odabir ostvarivih ciljeva i odredivanje podrucja buducih aktivnosti) "Strategija" (odredivanje nacina realizacije'odabranih ciljeva) "Plan"- konkretizacija razvojnih ciljeva i strategije poduzeca kroz stratesko, takticko i operativno planiranje Implementacija s utvrdivanjem i analizom uzroka odstupanja realnog od planiranog i iznalazenjem mjera za njihovo otklanjanje, sustavi pokazatelja ranog upozorenja Rezime Mjesto i uloga (zadaci) poslovne analize u procesu upravljanja poduzecem Sto istrazuje i sto je (znanstveni) predmet poslovne analize Poslovna analiza i druge ekonomske znanosti Poslovna analiza i (opca) ekonomika, nacionalna, regionalna i granske ekonomike Poslovna analiza i mikroekonomika (poslovna ekonomika, ekonomika poduzeca) Poslovna analiza i planiranje i kontrola Poslovna analiza i knjigovodstvo i statistika Sazetak 4. POSLOVNA ANALIZA I ISTRAZIVANJE MIKROEK.ONOMSKE STVARNOSTI Sustavski pristup opisu i analizi potencijala poduzeca Potencijal sadriaja kao pretpostavka morfoloskog opisa i objasnjenja (poslovnog) sustava Potencijal strukture - pretpostavka funkcionalnog opisa i objasnjenja (poslovnog) sustava Potencijal okoline - pretpostavka informacijskog opisa i objasnjenja (poslovnog) sustava Kognitivni (spoznajni) potencijali (poslovnog) sustava Implikacije Sinteza sustavskog shvacanja i ekonomsko-upravljackog sadrzaja potencijala poduzeca Morfoloska razina sinteze Funkcionalna razina sinteze Informacijska razina sinteze Poslovno-analiticki model iliti analiticki model poduzeca kao sustava (poslovnog sustava) Sazetak 5. PRINCIPI POSLOVNE ANALIZE 6. SREDSTVA (FORMALNA METODA) POSLOVNE ANALIZE Apsolutni brojevi kao sredstvo kvantitativnog opisa objekta poslovne analize Relativni brojevi kao sredstvo kvantitativnog opisa poslovno-analitickog objekta Strukturni brojevi (postotni brojevi ili postoci) Odnosi vrijednosti Indeksni brojevi (indeksi) Srednje vrijednosti, mjerila sredisnje tendencije ili prosjeci Aritmeticka sredina Harmonijska sredina Medijan ili tezisnica Modalna vrijednost (mode) Geometrijska sredina Prosjecno kvadratno odstupanje (standardna devijacija) Nedostaci i ogranicenost srednjih vrijednosti Sazetak 7. POSLOVNO-ANALITICKI POKAZATELJI Bitne oznake i definicija poslovno-analitickih pokazatelja Uloga i vaznost poslovno - analitickih pokazatelja Formiranje poslovno-analitickih pokazatelja Vrste poslovno-analitickih pokazatelja Pokazatelji i sustavi pokazatelja Klasifikacija sustava pokazatelja Deduktivno-logicki sustavi pokazatelja Du Pont sustav ZVEI sustav RL sustav Induktivno-empirijski sustavi Sustavi s neobjedinjenim iskazima pokazatelja Sustavi s objedinjenim iskazima pokazatelja Sazetak 8. METODE POSLOVNE ANALIZE Sistematizacija poslovno-analitickih metoda Temeljne poslovno-analiticke metode Metoda rasclanjivanja llustracija na problemu izbora optimalnog asortimana Promatranje planiranog asortimana na razini jedinicne cijene Pregled elemenata planiranog asortimana za ukupne kolicine Analiza gospodarskog efekta asortimana oa domacem i inozemnom trzistu Alternativa inozemnom trzistu Osvrt na koristenje metode rasclanjivanja u konkretnom slucaju Metoda usporedivanja Temeljne pretpostavke i tzv. faktori smetnji u usporednoj analizi Pojavni oblici usporedivanja llustracija metode na problemu koristenja radnog vremena Uvod Problematika na razini cijelog poduzeca Problematika na razini organizacijskih jedinica Organizacijska jedinica A Organizacijska jedinica B Organizacijska jedinica C Organizacijske jedinice temeljne djelatnosti zajedno Organizacijska jedinica F Organizacijska jedinica G Organizacijska jedinica H Organizacijska jedinica I Organizacijska jedinicaj Organizacijska jedinica K Organizacijska jedinica L Organizacijske jedinice pratecih sluzbi zajedno Prikaz i usporedba elemenata i strukture produzenog rada Zakljucak i prijedlozi Metoda izolacije/eliminacije Metoda korelacije Ostale poslovno-analiticke metode Metoda odstupanja ABC-metoda Metoda standardizacije Metode kompleksnog ocjenjivanja relativne efikasnosti Metoda ocjene odnosa vrijednosti Komparativna metoda ZEE-a Metoda tocka-etalon (metoda Seremet) Metoda "presijecanja" bilance Graficke metode Analiza (pomocu) tocke pokrica Sazetak 9. VRSTE POSLOVNE ANALIZE Eksterna i interna analiza Ekstenzivna i intenzivna analiza Cjelovita i djelomicna analiza Stalna i povremena analiza Kratkorocna i dugorocna analiza Prethodna, operativna i naknadna analiza Nemehanizirana, mehanizirana i automatizirana analiza Sazetak 10.PRIKAZIVANJE REZULTATA POSLOVNE ANALIZE I POSLOVNO ODLUCIVANJE Informacije, informacijski sustavi i poslovno odlucivanje Informacije Informacijski (pod)sustavi Odlucivanje Utvrdivanje potrebe za odlucivanjem Informacijsko-analiticka priprema odabira najpovoljnije mogucnosti zadovoljenja utvrdene potrebe za odlucivanjem Odabir najpovoljnije od analiziranih mogucnosti zadovoljenja utvrdene potrebe za odlucivanjem Realizacija s pracenjem ostvarivanja prihvacenog odabira Sazetak i naznake daljnjeg pravca istrazivanja Pisano izvjesce s rezultatima analize kao informacijsko-analiticka podloga za poslovno odlucivanje Vrste pisanog poslovnog izvjesca Uvjeti funkcionalnosti pisanog poslovnog izvjesca Redovitost Pravodobnost Istinitost Potpunost Pristupacnost po sadrzaju i obliku Kako napraviti dobro poslovno izvjesce Izvjesce kao knjizevno i strucno djelo llustracija po sadrzaju i obliku pristupacnog izvjesca na primjeru godisnjeg izvjesca industrijskog poduzeca Uvod Razradba Sadrzaj razradbe izvjesca Rjesavanje problema pristupacnosti izvjesca Tekstualna tehnika prikazivanja rezultata analize u pisanom izvjescu Numericka (tabelarna) tehnika prikazivanja rezultata analize u pisanom izvjescu Slikovita (graficka) tehnika prikazivanja rezultata analize u pisanom izvjescu Sinteza iliti kombinirana tehnika prikazivanja rezultata analize u pisanom izvjescu Zakljucak (s prijedlozima) Prilozi i aneks(i) Dostavljanje poslovnih izvjesca korisnicima Sazetak 11. DODATAK - ANALIZA VRIJEDNOSTI Pretece, nastanak i razvoj analize vrijednosti Odredenje analize vrijednosti Kategorije analize vrijednosti Funkcija Troskovi Vrijednost Poslovni principi koji uvjetuju "primjenu" analize vrijednosti Princip objektivizacije privrednih aktivnosti Princip funkcionalnosti proizvoda Princip potrebe stalnog jacanja natjecateljske sposobnosti Princip meduzavisnosti troskova i ucinaka Princip vrijednosti kao pretpostavka natjecateljske sposobnosti Princip nezavisnosti analize vrijednosti Metodoloska pravila ili principi analize vrijednosti Uvodenje i funkcioniranje analize vrijednosti u poduzecu Faza pripreme uvodenja i funkcioniranja analize vrijednosti u poduzecu Upoznavanje osoblja s obiljezjima analize vrijednosti Izbor proizvoda (usluge) kao predmeta analize vrijednosti Formiranje radne skupine (tima) analiticara vrijednosti) Faza planske provedbe analize vrijednosti u poduzecu Utvrcfivanje stvarnog stanja Utvrdivanje stanja kakvo bi trebalo biti (zeljenog stanja) Utvrdivanje alternativnih rjesenja Istrazivanje (analiza) alternativnih rjesenja Izbor optimalne inacice ili alternative Pracenje realizacije prihvacenog rjesenja (varijante ili alternative) Uloga priloga (obrazaca i dr. dokumentacije) u provedbi vrijednosne analize Sirenje analize vrijednosti na neindus.trijska poduzeca i administraciju (urede i upravu) Sazetak 12. KORISTENA LITERATURA 13.SADRŽAJ 14.PODACI O AUTORU

Dodaj u korpu: