Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) sam - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) sam

Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) sam

4.594,01 RSD

autor: Ivana Maletić, dipl. oec., pomoćnica ministra financija Republike Hrvatske;Dinka Salmić, dipl. oec., načelnica Odjela za ovrhu u Središnjem uredu Porezne uprave Ministarstva financija;Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije;Ivana Jakir - Bajo, dipl. iur., načelnica Odjela za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata Ministarstva financija;Maja Lukeš - Petrović, dipl. iur., načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija
broj stranica: 238
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: croatian

Desa Sarvan, dipl. iur.
DVOJBE U POSTUPKU RAZREZA I NAPLATE LOKALNIH POREZA I NAKNADA KOJE SU PRIHOD PRORAČUNA JLS I JP(R)S

1. UVOD
1.1. Načela financiranja lokalnih jedinica
1.2. Prihodi JLS i JP(R)S
1.3. Samoupravni djelokrug jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
2. ORGANIZACIJA POSLOVA U SVEZI S UTVRĐIVANJEM I NAPLATOM PRIHODA JLS I JP(R)S
2.1. Porezna uprava
2.2. Upravni odjel JLS
2.3. Zajednički upravni odjel JLS
2.4. Prijenos pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga JLS na županiju
2.5. Nadležnost tijela uprave u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo
2.6. Nadležnost tijela uprave JP(R)S za rješavanje u drugom stupnju po žalbama na rješenja JLS
3. UPRAVNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE LOKALNIH POREZA
4. ŽUPANIJSKI POREZI
4.1. Porez na nasljedstva i darove
4.2. Porez na cestovna motorna vozila
4.3. Porez na plovila
4.4. Porez na automate za zabavne igre
5. OPĆINSKI I GRADSKI POREZI
5.1.Odluka o općinskim odnosno gradskim porezima
5.2. Prirez porezu na dohodak
5.3. Porez na potrošnju
5.4. Porez na kuće za odmor
5.5. Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
5.6. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
5.7. Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
5.8. Porez na korištenje javnih površina
6. OVRHA LOKALNIH POREZA KADA JE PROVODE UPRAVNA TIJELA JLS, ODNOSNO JP(R)S
6.1. Oblici ovrhe
6.2. Ovrha pljenidbom pokretnina
6.3. Ovrha nad nekretninama
6.4. Sadržaj rješenja o ovrsi
6.5. Otpis poreznog duga
7. UTVRĐIVANJE I NAPLATA NAKNADA KOJE SU PRIHOD PRORAČUNA JLS ODNOSNO JP(R)S
7.1. Posebni upravni postupak utvrđivanja i naplate naknada koje su prihod proračuna JLS odnosno JP(R)S
7.2. Opći upravni postupak utvrđivanja i naplate naknada koje su prihod proračuna JLS odnosno JP(R)S
7.3. Ovrha naknada iz ugovornih odnosa JLS odnosno JP(R)S
8. UMJESTO ZAKLJUČKA


Maja Lukeš Petrović, dipl. iur.
ZAJEDNIČKI PRIHODI, FISKALNO IZRAVNANJE I DECENTRALIZACIJA

1. UVOD
2. ZAKONODAVNI OKVIR SUSTAVA FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
3. IZVORI PRIHODA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
3.1. Prihodi iz vlastitih izvora
3.2. Zajednički prihodi
4. USTUPANJE DRŽAVNIH PRIHODA
5. POMOĆI I FISKALNO IZRAVNANJE
5.1. Pomoći područjima posebne državne skrbi i drugim područjima
5.2. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
6. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
7. RASHODI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PO FUNKCIJAMA
8. DECENTRALIZACIJA - PROŠIRENJE SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA
8.1. Prva faza decentralizacije
8.2. Druga faza decentralizacije – u pripremi
9. ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI


Dinka Salmić, dipl. oec.
NAPLATA ŽUPANIJSKIH I OPĆINSKIH ILI GRADSKIH POREZA U OVRŠNOM POSTUPKU

1. UVODNE NAPOMENE
2. OPĆE ODREDBE OVRŠNOG POSTUPKA
2.1. Pojam ovršnog postupka i načela ovrhe
2.2. Ovrhovoditelj i ovršenik kao sudionici ovrhe
2.3. Ovršna i vjerodostojna isprava
2.4. Sadržaj rješenja o ovrsi
2.5. Provedba ovrhe
2.6. Obustava ovrhe
2.7. Odgoda ovrhe
2.8. Prestanak prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa
2.9. Primjena Zakona o obveznim odnosima
3. OVRHA NA IMOVINI DUŽNIKA
3.1. Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima i drugim računima ovršenika
3.2. Pljenidba tražbina ovršenika
3.3. Provođenje ovršnih radnji pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu
3.4. Provođenje ovršnih radnji pljenidbom pokretnina
3.5. Provođenje ovršnih radnji na drugim imovinskim pravima
3.6. Provođenje ovrhe na nekretnini
3.7. Mjere osiguranja
3.8. Troškovi postupka
4. ZAKLJUČAK


Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA TE EVIDENTIRANJE POPISNIH RAZLIKA

1. UVOD
2. PREDMET POPISA
3. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA POPISA
4. IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM POPISU
5. USKLAĐIVANJE STANJA UTVRĐENOG POPISOM SA STANJEM U KNJIGOVODSTVU
5.1. Evidentiranje popisnih razlika
6. OTPIS DUGOTRAJNE IMOVINE


Ivana Maletić, dipl. oec.
USKLAĐIVANJE EVIDENCIJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA KAO PRETPOSTAVKA KVALITETNE KONSOLIDACIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. UVOD
2. ZAKONSKI OKVIR
3. OBUHVAT
4. PROPISANA METODOLOGIJA
5. USKLAĐIVANJE EVIDENCIJA KOD PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
5.1. Povezivanje procesa planiranja, izvršavanja, računovodstva i izvještavanja te usklađivanje praćenja