Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financira - 3.675,21 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financira

Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financira

3.675,21 RSD

autor: Jadranka Brlić,Ivica Maros,mr. sc. Slavica Pezer Blečić
broj stranica: 188
godina izdanja: 2012.
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Sadržaj
Predgovor          5


OGLEDNI PRIMJERI DOKUMENATA

  Interni akt o mjerama, radnjama i postupanjima radi sprječavanja
pranja novca i financiranja terorizma (prilog: Osnovna lista indikatora)         9

  Program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe iz područja
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2012. godinu            27

  Upitnik za utvrđivanje i provjeru iden teta stranke pravne osobe
(društva)            28

  Upitnik za utvrđivanje i provjeru iden teta stranke fizičke osobe
(obrtnika i osobe koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću)           35

  Upitnik za utvrđivanje i provjeru iden teta stranke druge pravne osobe
i s njima izjednačene subjekte            42

  Podaci za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke            48

  Upitnik za utvrđivanje strane poli čki izložene osobe            54

  Evidencija o strankama, poslovnIm odnosima i prijavljenim sumnjivim transakcijama            59

  Evidencija o uvidima nadzornih  jela           60


ZAKONSKI PROPISI

  Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma           63

  Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke
u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje
terorizma           132

  Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje
pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma          134

  Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje
pranja novca o prekršajnim postupcima    138
 Sadržaj


  Pravilnik o uvje ma pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke
prepus     trećim osobama    141

  Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje
pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija
od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih
društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju
računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja          145

  Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednos   od 200.000,00 kuna i većoj te o uvje ma pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni
obavješćiva   ured o gotovinskoj transakciji           159

  Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj
valu   preko državne granice        174

  Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama            184
 Predgovor


Predgovor


Republika Hrvatska je svoj zakonodavno-pravni i ins tucionalni okvir za preven- ciju sprječavanja i otkrivanje pranja novca uspostavila i postupno razvijala od sredine
90- h godina: donošenjem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja tero- rizma (Nar. nov., br. 87/08 i 25/12), formiranjem Ureda za sprječavanje pranja novca kao  centralne financijsko-obavještajne jedinice, određivanjem obveznika, nadzornih
 jela i  jela kaznenog progona; propisivanjem pranja novca i financiranja terorizma kao posebnih kaznenih djela te propisivanjem kaznene odgovornos   pravnih osoba za kaznena djela uključujući i kazneno djelo pranja novca.
Hrvatska je, implemen ranjem navedenog okvira, usvojila preven vni model za sprječavanje zlouporaba korištenja, u prvom redu financijskog sustava, za pranje novca. Pokretačku ulogu u tom sustavu imaju banke i drugi obveznici koji obavješću- ju Ured o gotovinskim transakcijama svojih klijenata koje dosežu prag od 200.000,00 kuna ili više, i o svim drugim, bilo gotovinskim ili negotovinskim transakcijama, neovi- sno o iznosu, ukoliko postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma.
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i fi- nancijske ins tucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike (tzv. profesionalne djelatnos ) te cijeli niz ins - tucija iz nebankovnog financijskog sektora. Ključni elemen   novog zakonodavstva su pristup temeljen na procjeni rizika i dubinska analiza klijenta. Obveznici sami procje- njuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih  jela. Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju bi usmjerene na one stranke, poslovne od- nose i transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik.
S obzirom da je međunarodna zajednica ojačala mjere pro v pranja novca pri- marno na području bankovnog sustava, perači novca su se okrenuli drugim pružatelji- ma usluga koji nisu bili obveznici provođenja mjera propisanih radi suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. Primijećeno je okretanje prema osobama koje obavlja- ju profesionalne djelatnos : poreznim i financijskim savjetnicima, revizorima, odvjet- nicima, računovođama i drugim profesionalnim osobama.
Upravo ta činjenica da veliki broj raznih posrednika mogu bi uključeni u razne oblike pranja novca i financiranja terorizma bila je odlučujuća i za propisivanje  h pro- fesionalnih djelatnos   obveznicima prijavljivanja sumnjivih transakcija pranja novca ili financiranja terorizma.
Kako bi obveznicima Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja teroriz- ma, profesionalnim osobama, olakšali primjenu ovoga zakona, u ovom su priručniku dani ogledni primjeri akata i dokumenata koje su dužni donije te zakonski propisi.