Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema - Željko Ban, Jadranko Matuško, - 2.205,13 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema - Željko Ban, Jadranko Matuško,

Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema - Željko Ban, Jadranko Matuško,

2.205,13 RSD

autor: Željko Ban, Jadranko Matuško, Ivan Petrović
broj stranica: 184
godina izdanja: 2010
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski


Programski sustav Matlab složen je viši programski jezik za razna tehnička izračunavanja. Integrira računanje, vizualizaciju i programiranje u korisnički orijentiranomu okružju, u kojem se problemi i rješenja iskazuju u uobičajenoj matematičkoj notaciji. Tipične su primjene Matlaba numerička i simbolička izračunavanja, razvoj algoritama, akvizicija podataka, modeliranje i simulacija sustava, eksperimentiranja sa sustavima u stvarnome vremenu, obradba i vizualizacija podataka, znanstveno-inženjerska grafika te razvoj aplikacija, uključujući i razvoj grafičkih korisničkih sučelja. Matlab jest interaktivni programski sustav kojemu je osnovni podatkovni element polje. Polju nije potrebno zadavati dimenziju pa se razni algoritmi, osobito oni koji zahtijevaju operacije s matricama i vektorima, programiraju neusporedivo brže u Matlabu nego u neinteraktivnim skalarnim programskim jezicima, kao što su C ili Fortran.
Na razvoj su Matlaba od početaka prije dvadesetak godina pa sve do danas značajno utjecali i mnogobrojni korisnici. Upravo je Matlab postao gotovo nezamjenjivim programskim alatom za izvođenje nastave na mnogobrojnim visokoškolskim kolegijima iz prirodoslovnih i tehničkih znanstvenih disciplina. U industriji je Matlab postao najzastupljenijim programskim  alatom za visokoučinkovita istraživanja i razvoj.
Osim osnovnoga programskog okruženja Matlab se sastoji i od velikoga broja dodatnih funkcija razvrstanih u tzv. pakete (engl. toolboxes), koji su organizirani prema području primjene. Primjerice, postoje paketi za obradbu signala, upravljanje sustavima, neuronske mreže, neizrazitu logiku, valiće, komunikacije, simboličku matematiku, statistiku itd. Ta široka lepeza paketa u velikoj mjeri pridonosi sveopćoj rasprostranjenosti i popularnosti Matlaba, jer korisnicima omogućuje brzo učenje i primjenu specijaliziranih znanja iz njihova stručnog područja.
Cilj je ove knjige prikazati osnovne mogućnosti programskoga sustava Matlab u rješavanju tehničkih problema. Knjiga je namijenjena početnicima u korištenju Matlaba, a ponajprije studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Građa obrađena u knjizi zapravo je sadržaj predmeta „Laboratorij i vještine – Matlab“ koji je obvezni predmet na drugoj godini Preddiplomskog studija Elektotehnike i informacijske tehnologije i Preddiplomskog studija Računarstva. Osim toga, knjiga dobrim dijelom pokriva sadržaj tečajeva koje Referalni centar za programski sustav Matlab održava za korisnike Matlaba s hrvatskih sveučilišta. U nekim su dijelovima knjige obrađene i neke naprednije mogućnosti Matlaba za koje držimo da su važne širem krugu korisnika i da mogu biti zanimljive i naprednijim korisnicima.


Sadržaj:
 
Predgovor        
1. Osnove programskoga sustava Matlab  
1.1. Uvod         
1.2. Pokretanje i organizacija Matlaba
1.2.1. Pokretanje Matlaba
1.2.2. Organizacija Matlaba
1.3. Varijable u Matlabu
1.3.1. Tipovi varijabla u Matlabu
1.3.2. Definiranje varijabla           
1.3.2.1. Definiranje vektora i matrica
1.3.2.2. Definiranje niza brojeva
1.3.2.3. Izlučivanje dijela matrice    
1.3.2.4. Definiranje polja           
1.3.2.5. Definiranje strukture podataka          
1.3.3. Brisanje varijabla           
1.3.4. Naredbe za rad s diskom
1.3.4.1. Spremanje varijabla na disk i njihovo učitavanje        
1.3.4.2. Naredbe za upravljanje direktorijima i datotekama      
1.3.5. Naredbe za upravljanje ispisom varijabla           
1.4. Operacije u Matlabu
1.4.1. Aritmetički operatori          
1.4.2. Relacijski operatori          
1.4.3. Logički operatori          
1.4.4. Naredbe odluke i ponavljanja      
1.5.  Funkcije u Matlabu
1.5.1. Elementarne matematičke funkcije
1.5.1.1. Trigonometrijske i ciklometrijske funkcije
1.5.1.2. Logaritamske i hiperbolne funkcije
1.5.1.3. Ostale funkcije
1.5.2. Funkcije za obradu vektora i matrica
1.5.2.1. Funkcije za definiranje matrica
1.5.2.2. Relacijske i logičke funkcije 
1.5.2.3. Funkcije za obradu vektora
1.5.2.4. Funkcije za obradu matrica
1.5.3. Funkcije za obradu znakovnih nizova  
1.5.4. Funkcije za rad s polinomima       
1.5.5. M-funkcije           
1.5.5.1. Promjenjivi broj ulaznih i izlaznih argumenata      
1.5.6. Poboljšanje performansi korisničkih funkcija
1.5.6.1. Uporaba M-funkcija umjesto M-skripata
1.5.6.2. Alociranje memorije         
1.5.6.3. Vektorizacija kôda    
1.5.6.4. Uporaba maski   
1.6. Grafičke funkcije u Matlabu
1.6.1. Dvodimenzionalni grafički prikaz           
1.6.2. Naredbe za doradu grafičkih prikaza           
1.6.3. Naredbe za označavanje slike     
1.6.4. Trodimenzionalni grafički prikaz 
1.6.4.1. Crtanje krivulja u trodimenzionalnom prostoru      
1.6.4.2. Crtanje ploha u trodimenzionalnom prostoru      
1.6.4.3. Dorada 3D grafičkih prikaza 
2.  Simbolički paket   
2.1. Uvod         
2.2. Osnovne funkcije Simboličkog paketa 
2.2.1. Stvaranje simboličkih varijabla           
2.2.1.1. Stvaranje simboličkih varijabla naredbom sym  
2.2.1.2. Stvaranje simboličkih varijabla naredbom syms
2.2.1.3. Stvaranje simboličkih varijabla kao rezultata simboličkih
             operacija i funkcija
2.2.2. Prikaz simboličkih varijabla i izraza           
2.2.3. Pretvorba simboličkih varijabla i izraza u numeričke     
2.2.4. Osnovne operacije nad simboličkim varijablama      
2.3. Funkcije matematičke analize 
2.3.1. Deriviranje simboličkih izraza   
2.3.2. Integriranje simboličkih izraza   
2.3.3. Aproksimacija simboličkih funkcija Maclaurinovim ili
          Taylorovim redom  
2.3.4. Izračunavanje graničnih vrijednosti simboličkih funkcija
2.3.5. Izračunavanje Jacobian matrice           
2.3.6. Izračunavanje zbroja simboličkih izraza   
2.4. Funkcije linearne algebre
2.4.1. Određivanje ili zadavanje dijagonale matrice
2.4.2. Izlučivanje trokutastih matrica
2.4.3. Izračunavanje determinante, inverzne matrice i ranga matrice 
2.4.4. Izračunavanje svojstvenoga polinoma, svojstvenih vrijednosti i
          svojstvenih vektora matrice
2.5. Funkcije za rješavanje jednadžbi         
2.5.1. Analitičko rješavanje sustava algebarskih jednadžbi         
2.5.2. Analitičko rješavanje sustava diferencijalnih jednadžbi         
2.5.3. Simboličko izračunavanje inverzne funkcije
2.5.4. Simboličko izračunavanje kompozicije funkcija
2.6. Integralne transformacije  
2.6.1. Fourierova transformacija i inverzna Fourierova transformacija  
2.6.2. Laplaceova transformacija i inverzna Laplaceova transformacija  
2.6.3. Z-transformacija i inverzna Z-transformacija  
2.7. Pojednostavljenje i promjene zapisa simboličkih izraza   
2.7.1. Pojednostavljenje simboličkih izraza   
2.7.2. Promjene zapisa simboličkih izraza i polinoma          
2.8. Grafičke funkcije Simboličkoga paketa 
2.8.1. Prikazi simboličkih funkcija u dvodimenzionalnom prostoru      
2.8.1.1. Prikaz simboličkih funkcija u dvodimenzionalnom
             pravokutnom koordinatnom sustavu
2.8.1.2. Prikaz simboličkih funkcija u polarnom koordinatnom
             sustavu           
2.8.2. Prikazi simboličkih funkcija u trodimenzionalnom prostoru      
2.8.2.1. Prikaz simboličkih funkcija trodimenzionalnim krivuljama    
2.8.2.2. Prikaz simboličkih funkcija trodimenzionalnom mrežom      
2.8.2.3. Prikaz simboličkih funkcija trodimenzionalnim plohama       
2.8.2.4. Prikaz simboličkih funkcija konturnim linijama
Dodatak: Popis svih funkcija Simboličkog paketa v.3.2.2  
3. Simulacije dinamičkih sustava u  programskom paketu Simulink
3.1. Uvod         
3.2. Simulacija dinamičkih sustava u Simulinku         
3.2.1. Izvođenje simulacije u Simulinku         
3.2.1.1. Prevođenje simulacijskog modela 
3.2.1.2. Povezivanje simulacijskog modela 
3.2.1.3. Rješavanje simulacijskog modela 
3.2.2. Postupci numeričke integracije u Simulinku         
3.2.2.1. Postupci numeričke integracije s nepromjenjivim korakom          
3.2.2.2. Postupci numeričke integracije s promjenjivim vremenskim
             korakom          
3.3. Osnovne tehnike rada u Simulinku         
3.3.1. Osnovne akcije unutar Simulinka         
3.3.1.1. Pokretanje Simulinka         
3.3.1.2. Stvaranje novog Simulink modela           
3.3.1.3. Otvaranje postojećeg simulacijskog modela u Simulinku         
3.3.1.4. Unos osnovnih postavki simulacije         
3.3.1.5. Simulinkova biblioteka blokova
3.3.2. Primjeri simulacije dinamičkih sustava u Simulinku         
3.3.2.1. Simulacija matematičkoga njihala  
3.3.2.2. Simulacija RLC-kruga   
3.4. Napredne tehnike rada u Simulinku         
3.4.1. Razlaganje sustava na podsustave       
3.4.1.1. Stvaranje podsustava       
3.4.1.2. Maskiranje podsustava       
3.4.2. Algebarske petlje u sustavu
3.4.3. Otkrivanje prolaska signala kroz nulu          
3.4.4. Simulacija krutih dinamičkih sustava
3.4.5. Preporuke za odabir postupka numeričke integracije        
3.4.6. Upravljanje simulacijom iz Matlabova naredbodavnog prozora
Kazalo