Nauka o čvrstoći II - Ivo Alfirević - 4.042,73 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Nauka o čvrstoći II - Ivo Alfirević

Nauka o čvrstoći II - Ivo Alfirević

4.042,73 RSD

autori: Ivo Alfirević
broj stranica: 280
godina izdanja: 1999.
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina: 16 cm i 24 cm
jezik: hrvatski

Knjiga Nauka o čvrstoći II je udž­be­ni­k za stu­den­te Fa­kul­te­ta stro­jar­stva i bro­do­grad­nje u Za­gre­bu, koji gra­di­vo slu­ša­ju u ok­vi­ru pre­dme­ta Me­ha­ni­ka III. Udž­be­nik Nauka o čvrstoći II će ko­ri­sti­ti i stu­den­ti­ma i po­st­di­plo­man­ti­ma dru­gih teh­nič­kih fa­kul­te­ta i ve­leu­či­li­šta, ali i dipl. in­že­nje­ri­ma u nji­ho­vu prak­tič­nom radu.

Dodaj u korpu: