Mihajlo Dika: Ovršni zakon - 4.685,89 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Mihajlo Dika: Ovršni zakon

Mihajlo Dika: Ovršni zakon

4.685,89 RSD

author: Mihajlo Dika
pages: 452
published: 2012
type of binding: hard
dimension (width and height):
language: croatian

Ova je knjiga utemeljena na novom Ovršnom zakonu donesenim 28. rujna 2012. (NN br. 112 od 11. listopada 2012.).
Prigodom strukturiranja knjige korištena je – uz određene varijacije u pogledu sadržaja – metoda kojom se autor bio poslužio već u pripremi četiriju sadržajno odgovarajućih izdanja Zakona o izvršnom postupku iz 1978., također u izdanju Narodnih novina, od kojih je posljednje objavljeno 1990., te, zatim, u pripremi drugog i trećeg izdanja Ovršnog zakona iz 1996., isto tako u izdanju Narodnih novina, od kojih je treće objavljeno 2008.
Knjiga počinje (kratkim i potpunim) sadržajem. Drugi, glavni dio knjige čini zakonski tekst s interpretativnim i komentarskim bilješkama. Treći je dio knjige stvarno kazalo. Knjiga završava popisom kratica.
Ovo je djelo prvenstveno namijenjeno praktičarima, kojima bi trebalo poslužiti kao priručnik za lakšu orijentaciju u zakonskom tekstu te za njegovo razumijevanje i primjenu. Ono je, svakako, namijenjeno i onima koji se edukativno i znanstveno bave ovršnim pravom, kojima također može iz sličnih razloga korisno poslužiti i njihovu radu.

U Zagrebu, listopada 2012.

Autor
 
 
KRATKI SADRŽAJ

OVRŠNI ZAKON
(NN br. 112/2012)
– tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama

Dio prvi
Glava prva
Osnovne odredbe
 
Dio drugi
OVRHA
Razdjel prvi
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Glava druga
Ovršna i vjerodostojna isprava

Glava treća
Predlaganje i određivanje ovrhe

Glava četvrta
Provedba ovrhe

Glava peta
Pravni lijekovi stranaka protiv rješenja o ovrsi

Glava šesta
Prigovor treće osobe

Glava sedma
Protuovrha

Glava osma
Odgoda, obustava i završetak ovrhe

Razdjel drugi
OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE

Glava deveta
Opće odredbe

Glava deseta
Ovrha na nekretnini

Glava jedanaesta
Ovrha na pokretninama

Glava dvanaesta
Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Glava trinaesta
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika

Glava četrnaesta
Ovrha na tražbini da se predaju ili  isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina

Glava petnaesta
Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu

Glava šesnaesta
Ovrha na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Glava sedamnaesta
Ovrha na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima

Glava osamnaesta
Posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba

Razdjel treći
OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE

Glava devetnaesta
Mjesna nadležnost
Sudski penali

Glava dvadeseta
Ovrha radi predaje i isporuke pokretnina

Glava dvadest prva
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine

Glava dvadeset druga
Ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje

Glava dvadeset treća
Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu

Glava dvadeset četvrta
Ovrha diobom stvari

Glava dvadeset peta
Ostvarenje tražbine na davanje izjave volje

Razdjel četvrti
SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI

Glava dvadeset šesta
Određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Dio treći
OSIGURANJE
Glava dvadeset sedma
Opće odredbe

Glava dvadeset osma
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnoga prava na nekretnini

Glava dvadeset deveta
Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka

Glava trideseta
Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava

Glava trideseta prva
Osiguranje prethodnom ovrhom

Glava trideset druga
Osiguranje prethodnim mjerama

Glava trideset treća
Privremene mjere

Dio četvrti
EUROPSKI OVRŠNI NALOG
Glava trideset četvrta
Postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga

Dio peti
KAZNENE ODREDBE
 
Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE