Mihajlo Dika: Ovršni zakon - 2.811,54 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Mihajlo Dika: Ovršni zakon

Mihajlo Dika: Ovršni zakon

2.811,54 RSD

autor: Mihajlo Dika
broj stranica: 268
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski


SADRŽAJ

Predgovor

OVRŠNI ZAKON

(NN 139/10, 125/11) redakcijski pročišćeni tekst

Dio prvi

Glava prva OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Zakona (čl. 1.)

Značenje pojedinih izraza (čl. 2.)

Predmet na kojem ovrha i osiguranje nisu dopušteni (čl. 3.)

Zaštita dostojanstva ovršenika, odnosno protivnika osiguranja (čl. 4.)

Ovrha i osiguranje na imovini strane države (čl. 5.)

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti (čl. 6.)

Podnesci i ročišta (čl. 7.)

Privremeni zastupnik (čl. 8.)

Ovršno tijelo i odluke (čl. 9.)

Žalba (čl. 10.)

Revizija, ponavljanje postupka i povrat u prijašnje stanje (čl. 11.)

Redoslijed postupanja (čl. 12.)

Dostava (čl. 13.)

Troškovi postupka (čl. 14.)

Jamčevina (čl. 15.)

Penal (čl. 16.)

Novčana kazna i kazna zatvora (čl. 17.)

Dužnost davanja podataka o dužniku (čl. 18.)

Primjena odredaba drugih zakona (čl. 19.)

Dio drugi

OVRHA

Razdjel prvi ZAJEDNIČKE ODREDBE

Glava druga OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA

Osnove za određivanje i provedbu ovrhe (čl. 20.)

Ovršna isprava (čl. 21.)

Ovršnost sudske odluke i odluke donesene u upravnom postupku (čl. 22.)

Ovršnost nagodbe (čl. 23.)

Ovršnost javnobilježničke isprave (čl. 24.)

Podobnost ovršne isprave za ovrhu (čl. 25.)

Određivanje i naplata zateznih kamata (čl. 26.)

Vjerodostojna isprava (čl. 27.)

Prijenos tražbine ili obveze (čl. 28.)

Uvjetna i uzajamna obveza (čl. 29.)

Alternativna obveza po izboru ovršenika (čl. 30.)

Alternativno ovlaštenje ovršenika (čl. 31.)

Potvrda o ovršnosti (čl. 32.)

Glava treća PREDLAGANJE, ODREĐIVANJE I PROVEDBA OVRHE

Pokretanje postupka (čl. 33.)

Isprave na temelju kojih se pokreće postupak (čl. 34.)

Prijedlog za provedbu ovrhe i prijedlog za ovrhu (čl. 35.)

Povlačenje i ograničenje prijedloga za provedbu ovrhe i prijedloga za ovrhu (čl. 36.)

Ovršni nalog (čl. 37.)

Rješenje o ovrsi (čl. 38.)

Nadležnost javnog ovršitelja (čl. 39.)

Nadležnost javnog bilježnika (čl. 40.)

Sudska nadležnost (čl. 41.)

Stvarna nadležnost (čl. 42.)

Mjesna nadležnost (čl. 43.)

Dostava ovršnog naloga i rješenja o ovrsi (čl. 44.)

Glava četvrta OVRHA PRED JAVNIM OVRŠITELJEM

Podnošenje i postupanje u povodu prijedloga za provedbu ovrhe i prijedloga za ovrhu (čl. 45.)

Prijedlog za provedbu ovrhe (čl. 46.)

Sredstva i predmeti ovrhe (čl. 47.)

Zaključak o provedbi ovrhe (čl. 48.)

Razlozi zbog kojih se ovršni nalog može pobijati (čl. 49.)

Žalba nakon proteka roka (čl. 50.–51.)

Odgovor na žalbu (čl. 52.)

Odlučivanje o žalbi (čl. 53.)

Upućivanje na parnicu u povodu žalbe (čl. 54.)

Ovršenikovo pravo na naknadu štete (čl. 55.)

Nepravilnosti pri provedbi ovrhe (čl. 56.)

Glava peta OVRHA PRED JAVNIM BILJEŽNICIMA

Podnošenje prijedloga za ovrhu javnom bilježniku (čl. 57.)

Postupanje u povodu prijedloga (čl. 58.)

Dostava (čl. 59.)

Žalba protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (čl. 60.–61.)   37

Pobijanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je određena ovrha (čl. 62.)

Postupak u povodu žalbe protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (čl. 63.)

Potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti (čl. 64.)

Pravo javnih bilježnika na nagradu i naknadu troškova (čl. 65.)

Glava šesta OVRHA PRED SUDOM

Određivanje i provedba ovrhe (čl. 66.)

Odgovarajuća primjena odredaba o prigovoru protiv rješenja o ovrsi (čl. 67.)

Granice ovrhe (čl. 68.)

Vrijeme ovrhe (čl. 69.)

Rad sudskoga ovršitelja (čl. 70.)

Ometanje sudskoga ovršitelja u radu (čl. 71.)

Nepravilnosti pri provedbi ovrhe (čl. 72.)

Glava sedma PRIGOVOR TREĆE OSOBE

Pretpostavke za prigovor (čl. 73.)

Upućivanje na parnicu povodom prigovora treće osobe (čl. 74.)

Kad se ne može tražiti da se ovrha proglasi nedopuštenom (čl. 75.)

Glava osma PROTUOVRHA

Razlozi za protuovrhu (čl. 76.)

Postupak po prijedlogu za protuovrhu (čl. 77.)

Rješenje o protuovrsi (čl. 78.)

Glava deveta ODGODA OVRHE

Odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja (čl. 79.)

Odgoda na prijedlog ovršenika (čl. 80.)

Odgoda na prijedlog treće osobe (čl. 81.)

Davanje jamčevine umjesto odgode ovrhe (čl. 82.)

Odgoda na temelju suglasnosti stranaka (čl. 83.)

Nastavljanje s postupkom (čl. 84.)

Glava deseta OBUSTAVA I DOVRŠETAK OVRHE

Obustava ovrhe (čl. 85.)

Dovršetak ovrhe (čl. 86.)

Razdjel drugi OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE

Glava jedanaesta OPĆE ODREDBE

1.Opće odredbe

Opseg ovrhe novčanih tražbina (čl. 87.)

2.Izuzimanje od ovrhe

Zaštita ovršenika fizičke osobe (čl. 88.)

Zaštita djelatnosti pravnih osoba (čl. 89.)

Zaštita ovrhovoditelja (čl. 90.)

Izuzimanje od ovrhe (čl. 91.–92.)

Nekretnine koje ne mogu biti predmet ovrhe (čl. 93.)

Pokretnine izuzete od ovrhe (čl. 94.)

Opseg ovrhe na novčanim sredstvima na računima Republike Hrvatske, općina, gradova i županija (čl. 95.)

3. Redoslijed namirenja više ovrhovoditelja (čl. 96.)

Glava dvanaesta OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA

1.Ovršne radnje (čl. 97.)

2.Pljenidba tražbine

Učinak pljenidbe (čl. 98.)

Pljenidba tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru (čl. 99.)

Pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi (čl. 100.)

Založno pravo na kamatama (čl. 101.)

Prednosni red (čl. 102.)

Izjašnjenje ovršenikova dužnika (čl. 103.)

3. Prijenos tražbine

Učinak prijenosa (čl. 104.)

Posebni uvjeti za prijenos nedjeljive tražbine (čl. 105.)

Provedba prijenosa (čl. 106.)

Ispunjenje obveze (čl. 107.)

Prijenos radi naplate tražbine upisane u javnoj knjizi (čl. 108.)

Uvjetovanost obveze ovršenikova dužnika predajom stvari (čl. 109.)

Obavješćivanje ovršenika o tužbi za naplatu prenesene tražbine (čl. 110.)

4. Namirenje

Namirenje ovrhovoditelja (čl. 111.)

5.Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Primjena odredaba ove glave (čl. 112.)

Nalog isplatitelju (čl. 113.)

Ovrha kada pravo na uzdržavanje ima više osoba (čl. 114.)

Prestanak radnog odnosa ili službe (čl. 115.)

Odgovornost osoba koje ovršeniku isplaćuju stalno novčano primanje (čl. 116.)

Primjena odredaba ovoga odjeljka (čl. 117.)

6.Provedba ovrhe na novčanim sredstvima na računu

Nalog Agenciji (čl. 118.)

Ovrha prema solidarnim ovršenicima (čl. 119.)

Provedba ovrhe (čl. 120.)

Zastajanje s provedbom ovrhe (čl. 121.)

Posebne odredbe o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koja su izuzeta od ovrhe (čl. 122.)

Odgovornost Agencije i banke (čl. 123.)

7. Zapljena po pristanku dužnika (čl. 124.)

8. Zapljena računa na temelju zadužnice (čl. 125.)

9.Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice (čl. 126.)

10.Provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu (čl. 127.)

Glava trinaesta OVRHA NA NEKRETNINI

1. Opće odredbe

Ovršne radnje (čl. 128.)

Nekretnina kao predmet ovrhe (čl. 129.)

Dokaz o vlasništvu i pravu građenja (čl. 130.)

Ovrha kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine (čl. 131.)

Zabilježba ovrhe (čl. 132.)

Pristupanje ovrsi (čl. 133.)

Založna prava (čl. 134.)

Služnosti, stvarni tereti i pravo građenja (čl. 135.)

Ugovori o zakupu i najmu (čl. 136.)

Razgledanje nekretnine (čl. 137.)

Osiguranje nekretnine (čl. 138.)

2. Određivanje vrijednosti nekretnine

Način utvrđivanja vrijednosti (čl. 139.)

Prigovor nedostatka pokrića (čl. 140.)

3. Prodaja nekretnine

Zaključak o prodaji (čl. 141.)

Pravo prvokupa (čl. 142.)

Način prodaje (čl. 143.)

Uvjeti prodaje (čl. 144.)

Davanje jamčevine (čl. 145.)

Jedan ponuditelj (čl. 146.)

Tko ne može biti kupac (čl. 147.)

Prodajna cijena (čl. 148.)

Ročište za dražbu i dosuda (čl. 149.)

Pravo na žalbu (čl. 150.)

Polaganje kupovnine (čl. 151.)

Oslobođenje od polaganja kupovnine (čl. 152.)

Upis prava vlasništva kupca, brisanje prava i tereta te predaja nekretnine kupcu (čl. 153.)

Osiguranje kredita na dosuđenoj nekretnini (čl. 154.)

Zaštita prava kupca (čl. 155.)

4. Namirenje vjerovnika

Kad se pristupa namirenju (čl. 156.)

Osobe koje se namiruju (čl. 157.)

Prvenstveno namirenje (čl. 158.)

Namirenje ostalih tražbina (čl. 159.)

Visina naknade za osobne služnosti i druga prava koja prestaju prodajom (čl. 160.)

Razmjerno namirenje (čl. 161.)

Osporavanje tražbina (čl. 162.)

Upućivanje na parnicu (čl. 163.)

5.Posebne odredbe o načinu namirenja nekih tražbina

Nedospjela tražbina (čl. 164.)

Nedospjela tražbina povremenih primanja (čl. 165.)

Tražbine uz uvjet (čl. 166.)

Predbilježba založnoga prava i zabilježba spora (čl. 167.)

Zajedničke hipoteke (čl. 168.)

6.Ročište za diobu, rješenje o namirenju i brisanje prava i tereta

Ročište za diobu (čl. 169.)

Rješenje o namirenju (čl. 170.)

Brisanje prava i tereta (čl. 171.)

7.Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine

Gubitak prava na posjed nekretnine (čl. 172.)

Iseljenje ovršenika (čl. 173.)

Prijedlog za iseljenje prije zaključka o predaji (čl. 174.)

Iseljenje najmoprimca i zakupca (čl. 175.)

Iseljenje drugih osoba (čl. 176.)

8.Primjena odredaba ove glave na području gdje ne postoje zemljišne knjige (čl. 177.)

Glava četrnaesta OVRHA NA POKRETNINAMA

1. Opće odredbe

Ovršne radnje (čl. 178.)

2. Pljenidba i procjena pokretnina

Obavijest o pljenidbi (čl. 179.)

Predmet pljenidbe (čl. 180.)

Obujam pljenidbenoga popisa (čl. 181.)

Čuvanje popisanih pokretnina (čl. 182.)

Način predaje pokretnina na čuvanje (čl. 183.)

Zabrana raspolaganja popisanim pokretninama (čl. 184.)

Stjecanje založnoga prava (čl. 185.)

Bezuspješan pokušaj pljenidbe (čl. 186.)

Procjena (čl. 187.)

Zapisnik o pljenidbenom popisu i procjeni (čl. 188.)

Zabilješka umjesto pljenidbenoga popisa (čl. 189.)

3. Prodaja pokretnina

Vrijeme prodaje (čl. 190.)

Način prodaje (čl. 191.)

Prodajna cijena (čl. 192.)

Obveze i prava kupca (čl. 193.)

4. Prodaja pokretnina preko javnih komisionara

Javni komisionari (čl. 194.)

Organizacija i provedba poslova javnog komisionara (čl. 195.)

Nadzor nad radom javnih komisionara (čl. 196.)

Prava i dužnosti komisionara (čl. 197.)

Osiguranje od odgovornosti (čl. 198.)

Povjeravanje prodaje pokretnina komisionaru (čl. 199.)

Izlaganje i objavljivanje podataka o pokretninama (čl. 200.)

Prodaja pokretnina (čl. 201.)

Predaja postignute kupovne cijene (čl. 202.)

5. Prodaja motornih vozila

Stjecanje založnog prava (čl. 203.)

Oduzimanje, čuvanje i procjena motornog vozila (čl. 204.)

Zadržavanje vozila (čl. 205.)

Prodaja motornog vozila (čl. 206.)

Predaja motornog vozila kupcu (čl. 207.)

Pravilnik o vođenju upisnika motornih vozila (čl. 208.)

6. Namirenje ovrhovoditelja

Namirenje jednoga ovrhovoditelja (čl. 209.)

Namirenje više ovrhovoditelja (čl. 210.)

7.Primjena odredaba o ovrsi na nekretnini (čl. 211.)

Glava petnaesta OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU

Vođenje očevidnika (čl. 212.)

Dostava i upis podataka (čl. 213.)

Glava šesnaesta OVRHA NA TRAŽBINI DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNINE ILI DA SE PREDA NEKRETNINA

Ovršne radnje (čl. 214.)

Nedospjelost ovršenikove tražbine i tužba protiv ovršenikova dužnika (čl. 215.)

Primjena odredaba o ovrsi na novčanoj tražbini (čl. 216.)

1. Pokretnine

Predaja stvari na čuvanje (čl. 217.)

Prodaja stvari i namirenje ovrhovoditelja (čl. 218.)

2. Nekretnina

Predaja ovrhovoditelju (čl. 219.)

Prodaja i namirenje ovrhovoditelja (čl. 220.)

Glava sedamnaesta OVRHA NA DIONICI ZA KOJU NIJE IZDANA ISPRAVA O DIONICI TE NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Ovršne radnje (čl. 221.)

Pljenidba dionice (čl. 222.)

Procjena i prodaja dionica te namirenje ovrhovoditelja (čl. 223.)

Ovrha na udjelu, odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu (čl. 224.)

Glava osamnaesta OVRHA NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU UBILJEŽENI NA RAČUNIMA KOD SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Ovršne radnje (čl. 225.)

Pljenidba vrijednosnica (čl. 226.)

Procjena i prodaja vrijednosnica te namirenje ovrhovoditelja (čl. 227.)

Odgovarajuća primjena odredaba o ovrsi na pokretninama (čl. 228.)

Glava devetnaesta OVRHA NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO MATERIJALNIM PRAVIMA

Ovršne radnje (čl. 229.)

OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE

Glava dvadeseta PENALI

Izricanje penala (čl. 230.)

Ovrha radi naplate dosuđenih penala (čl. 231.)

Glava dvadesetprva OVRHA RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNINA

Ovrha radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod ovršenika (čl. 232.)

Ovrha radi predaje određenih stvari koje se nisu mogle naći kod ovršenika niti kod treće osobe (čl. 233.)

Ovrha radi isporuke zamjenljivih stvari koje se nalaze kod ovršenika ili treće osobe (čl. 234.)

Ovrha kad zamjenljive stvari nisu nađene niti kod ovršenika niti kod treće osobe (čl. 235.)

Pravo na naknadu štete (čl. 236.)

Glava dvadesetdruga OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEKRETNINE

Način provedbe ovrhe (čl. 237.)

Uklanjanje pokretnina (čl. 238.)

Prodaja pokretnih stvari (čl. 239.)

Ovrha radi naplate troškova postupka (čl. 240.)

Glava dvadesettreća OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINE NA RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE

Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba (čl. 241.)

Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik (čl. 242.)

Ovrha radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje (čl. 243.)

Ovrha radi uspostavljanja prijašnjega stanja (čl. 244.)

Ponovno smetanje posjeda (čl. 245.)

Pravo na naknadu štete (čl. 246.)

Glava dvadesetčetvrta OVRHA RADI VRAĆANJA ZAPOSLENIKA NA RAD, ODNOSNO U SLUŽBU

Rok za podnošenje prijedloga za ovrhu (čl. 247.)

Način provedbe ovrhe (čl. 248.)

Naknada plaće u slučaju vraćanja zaposlenika na posao ili u službu (čl. 249.)

Glava dvadesetpeta OVRHA DIOBOM STVARI

Fizička dioba (čl. 250.)

Dioba prodajom (čl. 251.)

Određivanje načina diobe rješenjem suda (čl. 252.)

Troškovi postupka (čl. 253.)

Glava dvadesetšesta OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE IZJAVE VOLJE

Bezuvjetna tražbina (čl. 254.)

Uvjetna tražbina (čl. 255.)

Dio treći

OSIGURANJE

Glava dvadesetsedma OPĆE ODREDBE

Primjena odredaba o ovrsi (čl. 256.)

Sredstva osiguranja (čl. 257.)

Stvarna nadležnost (čl. 258.)

Nedopustivost osiguranja (čl. 259.)

Nadležnost za određivanje osiguranja po službenoj dužnosti (čl. 260.)

Glava dvadesetosma OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI

Mjesna nadležnost (čl. 261.)

Pretpostavke zasnivanja (čl. 262.)

Način zasnivanja založnoga prava (čl. 263.)

Učinak uknjižbe i zabilježbe (čl. 264.)

Glava dvadesetdeveta SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

1.Sudsko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava na temelju sporazuma stranaka

Mjesna nadležnost (čl. 265.)

Prijedlog za osiguranje (čl. 266.)

Ročište u povodu prijedloga i sporazum stranaka (čl. 267.)

Odredivost visine i dospjelosti tražbine (čl. 268.)

Određivanje i provedba osiguranja (čl. 269.)

Primjena drugih odredaba ovoga Zakona (čl. 270.)

Polaganje ugovora (čl. 271.)

Određivanje i provedba ovrhe (čl. 272.)

Osiguranje stjecanjem založnoga prava na stvarima i pravima drugih osoba (čl. 273.)

2.Javnobilježničko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava

Zasnivanje založnoga prava na temelju javnobilježničke isprave (čl. 274.)

Javnobilježnička isprava kao osnova za sudsko osiguranje (čl. 275.)

Primjena odredaba o sudskom osiguranju (čl. 276.)

Dostava spisa sudu (čl. 277.)

Glava trideseta SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE PRIJENOSOM VLASNIŠTVA NA STVARI I PRIJENOSOM PRAVA

1. Sudsko osiguranje

Mjesna nadležnost (čl. 278.)

Sporazum o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava (čl. 279.)

Odredivost visine i dospjelosti tražbine (čl. 280.)

Posebno o sporazumu o prijenosu vlasništva na nekretnini (čl. 281.)

Stjecanje vlasništva na stvarima koje nisu upisane u zemljišne knjige odnosno stjecanje prava (čl. 282.)

Naknadni sporazum o osiguranju (čl. 283.)

Pravo na korištenje stvari ili vršenje prava (čl. 284.)

Pravo predlagatelja osiguranja da proda predmet osiguranja (čl. 285.)

Način prodaje predmeta osiguranja (čl. 286.)

Preuzimanje stvari u posjed (čl. 287.)

Pravo protivnika osiguranja da nekretninu optereti hipotekom (čl. 288.)

Dužnosti predlagatelja osiguranja u odnosu na prenesenu tražbinu (čl. 289.)

Izlučno pravo (čl. 290.)

Prava predlagatelja osiguranja u slučaju zakašnjenja protivnika osiguranja (čl. 291.)

Pravo na povrat vlasništva odnosno prava (čl. 292.)

Porezi i druga javna davanja (čl. 293.)

Unovčenje predmeta osiguranja na zahtjev protivnika osiguranja (čl. 294.)

Odgovarajuća primjena odredaba ovoga odjeljka (čl. 295.)

2. Javnobilježničko osiguranje

Odgovarajuća primjena odredaba o sudskom osiguranju (čl. 296.)

Glava tridesetprva OSIGURANJE PRETHODNOM OVRHOM

Mjesna nadležnost (čl. 297.)

Pretpostavke za određivanje ovrhe (čl. 298.)

Postupak u povodu prijedloga za prethodnu ovrhu (čl. 299.)

Glava tridesetdruga OSIGURANJE PRETHODNIM MJERAMA

Mjesna nadležnost (čl. 300.)

Pretpostavke za određivanje prethodne mjere (čl. 301.)

Pretpostavljena opasnost (čl. 302.)

Osiguranje tražbine čiji obroci nisu dospjeli (čl. 303.)

Vrste prethodnih mjera (čl. 304.)

Prodaja zaplijenjenih pokretnina i prijenos tražbine protivnika osiguranja (čl. 305.)

Rješenje o određivanju prethodne mjere (čl. 306.)

Ukidanje prethodne mjere (čl. 307.)

Obustava u slučaju da predlagatelj osiguranja ne traži ovrhu (čl. 308.)

Glava tridesetreća PRIVREMENE MJERE

1. Opće odredbe

Mjesna nadležnost (čl. 309.)

Prijedlog za određivanje privremene mjere (čl. 310.)

Rješenje o određivanju privremene mjere (čl. 311.)

Dopustivost privremene mjere (čl. 312.)

2.Privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine

Pretpostavke za određivanje privremene mjere (čl. 313.)

Vrste privremenih mjera radi osiguranja novčane tražbine (čl. 314.)

3.Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine

Pretpostavke za određivanje privremene mjere (čl. 315.)

Vrste privremenih mjera radi osiguranja nenovčanih tražbina (čl. 316.)

4. Zajedničke odredbe

Jamčevina umjesto privremene mjere (čl. 317.)

Jamčevina kao uvjet za određivanje privremene mjere (čl. 318.)

Određivanje više privremenih mjera (čl. 319.)

Vrijeme za koje se određuje privremena mjera (čl. 320.)

Pravni lijekovi (čl. 321.)

Ukidanje privremene mjere (čl. 322.)

Naknada štete protivniku osiguranja (čl. 323.)

Primjena odredaba o osiguranju prethodnim mjerama (čl. 324.)

 

Dio četvrti

POSTUPAK ZA IZADAVANJE POTVRDE O EUROPSKOM OVRŠNOM NALOGU ZA NESPORNE TRAŽBINE TE ZA ODREĐIVANJE I PROVEDBU OVRHE NA TEMELJU EUROPSKOG OVRŠNOG NALOGA

Glava tridesetčetvrta EUROPSKI OVRŠNI NALOG

1. Opće odredbe

Područje primjene (čl. 325.)

2. Izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu

Nadležnost za potvrđivanje domaćih ovršnih isprava kao europskog ovršnog naloga (čl. 326.)

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje potvrde (čl. 327.)

Ispravljanje i ukidanje potvrde (čl. 328.)

3.Određivanje ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga

Ovrha na temelju europskog ovršnog naloga (čl. 329.)

Prijevod (čl. 330.)

Zahtjevi prema člancima 21. i 23. Uredbe (čl. 331.)

Obustava i ograničenje ovrhe (čl. 332.–333.)... 184

Dio peti

KAZNENE ODREDBE

Prekršaji (čl. 334.)

Prekršaji osoba i tijela koje su dužne davati podatke o dužniku (čl. 335.)

 

Dio šesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 336.

Članak 337.

Članak 338.

Prestanak važenja odredbi Ovršnog zakona (čl. 339.)

Stupanje na snagu (čl. 340.)