Komunalno upravno pravo - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Komunalno upravno pravo

Komunalno upravno pravo

4.594,01 RSD

autor: mr. sc. Teodor Antić, dipl. iur.
broj stranica: 234
godina izdanja:
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

Komunalno gospodarstvo jedna je od djelatnosti iz djelokruga jedinica lokalne samouprave kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Upravljanje lokalnim jedinicama (općinama i gradovima) orijentira se sve više prema organiziranju i brizi za trajno i nesmetano funkcioniranje različitih komunalnih službi kao onih službi koje trebaju omogućiti zadovoljavanje interesa stanovnik proizašlih iz činjenice življenja u naselju određenog tipa.
Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela je izgradnja pravnog sustava komunalnog gospodarstva – najprije pretvorbom društvenih komunalnih poduzeća, a zatim donošenjem Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 9. lipnja 1995. S obzirom na iznimnu složenost komunalnog gospodarstva uslijedile su mnoge izmjene i dopune Zakona, koje su, kako opsegom, tako i sadržajem, bitno izmijenile određena rješenja izvornog teksta Zakona. Mijenjao se krug komunalnih djelatnosti, njihovo određenje, način njihova obavljanja, način financiranja, obveze isporučitelja komunalnih usluga i druga pitanja bitna za pravno uređenje ovog upravnog područja. Pritom se u traženju najboljih mogućih rješenja često radilo o novim i originalnim rješenjima, jer se u pojedinim segmentima nije moglo ugledati na usporednu praksu drugih europskih država. Takva intenzivna zakonodavna aktivnost u ovom području još je uvijek otežavajuća okolnost u neposrednoj primjeni Zakona i ne pridonosi pravnoj sigurnosti.
Osim navedenog, složenosti komunalnog gospodarstva pridonosi i primjena velikog broja posebnih zakona i drugih propisa koji se odnose na pojedine komunalne djelatnosti. Zato pravno područje komunalnog gospodarstva zahtijeva ne samo dobro poznavanje odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu kao posebnog zakona (lex specialis) kojim je uređeno obavljanje komunalnih djelatnosti već i dobro poznavanje niza drugih općih i posebnih zakona i propisa važnih za djelovanje komunalnog sustava (primjerice: Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o vodama, Zakona o otpadu, Zakona o grobljima i dr.). Sve to, uz dodatnu potrebu usklađenja s pravnim sustavom EU, zahtijeva od nadležnih državnih i lokalnih političkih i upravnih tijela te njihovih dužnosnika odnosno službenika posebnu stručnost i informiranost. Stoga je za funkcioniranje i razvoj tog upravnog područja od osobite važnosti informiranje i edukacija kadrova koji rade ili će raditi na širokom području komunalnog gospodarstva.
Ova knjiga ima cilj dati sveobuhvatan prikaz sustava komunalnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s aspekta njegova upravno-pravnog uređenja. U tom smislu knjiga u prvom dijelu sadržava određena teorijska razmatranja i definicije, povijesni razvitak komunalnih djelatnosti te kratak prikaz usporednih sustava drugih država. Slijedi težišni dio knjige u kojem je prikazan sustav komunalnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj prema njegovom pozitivnopravnom uređenju – od temeljnih načela i pravnog okvira do svake pojedine komunalne djelatnosti te pojedinih oblika obavljanja, sustava financiranja, obveza i odgovornosti pojedinih subjekata, sustava nadzora, uloge županije kao i određene djelatnosti srodnih komunalnim djelatnostima. Knjiga kao dodatke sadržava pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu prema stanju u rujnu 2007., izvode iz srednjovjekovnih statuta gradova, prikaz početaka i razvitka komunalnih djelatnosti u pojedinim gradovima u Hrvatskoj i primjere nekih općih i pojedinačnih akata koje donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave u provedbi Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Knjiga je namijenjena svima koji se bave komunalnim gospodarstvom, bilo u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, komunalnim trgovačkim društvima, javnim ustanovama, ili obavljaju djelatnost kao koncesionari odnosno na temelju ugovora. Jednako tako, ona je namijenjena studentima na visokim učilištima na kojima se osposobljavaju kadrovi za rad u upravi, pri čemu dodatci iz 12. poglavlja mogu korisno poslužiti za vježbe odnosno praktičan rad.
Zahvaljujem svima koji su mi pomogli ili dali podršku u pisanju knjige, a osobito studentima Upravnog odjela Društvenog veleučilišta u Zagrebu koji su tijekom studija izabrali komunalno upravno pravo kao izborni kolegij, na poticaj kojih je ova knjiga i nastala.