Komentar Zakona o izvlaštenju - 5.696,58 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Komentar Zakona o izvlaštenju

Komentar Zakona o izvlaštenju

5.696,58 RSD

autor: Robert Peček
broj stranica: 300
godina izdanja: 2010
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Od donošenja Zakona o izvlaštenju, 27. siječnja 1994. godine, u Republici Hrvatskoj došlo je do značajnog razvitka infrastrukturnih projekata sa svrhom poboljšanja infrastrukturnih objekata da bi se omogućio ravnomjerni razvitak svih naših krajeva. Od tada je došlo do nagle i veoma brze izgradnje autocesta, plinovoda, magistralnih vodovoda i kanalizacijskih mreža. Također je došlo i do obnove i nove izgradnje sustava opskrbe električnom energijom, kao i sustava naftovoda.
Kod svih tih radova i izgradnji, potrebno je primijeniti odredbe Zakona o izvlaštenju, koje pomažu kod rješavanja imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje je prostornim planovima namijenjeno za izgradnju određenih objekata. Dakle, postupci izvlaštenja su u funkciji izvršenja prostornih planova, da bi se omogućio održivi razvoj u Republici Hrvatskoj.
Iako se pravo vlasništva spominje na tri mjesta u Ustavu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst i 55/01 – ispr.), točnije u članku 3., 48. i 50., to pravo nije apsolutno i ono se može oduzeti ili ograničiti javnopravnim postupkom izvlaštenja, kojim se omogućava da se i protiv volje dotadašnjeg vlasnika na zemljištu izgradi neki novi objekt, koji će svojom novom funkcijom zadovoljiti potrebe šire zajednice. Time dolazi do pomirenja interesa pojedinca i društva, kako bi se određene zajedničke potrebe mogle lakše zadovoljiti.
Od 1994. godine objavljen je samo jedan Komentar Zakona o izvlaštenju u izdanju »Informatora« 1994. godine, autora dr. sc. Jadranka Crnića, doajena naše pravne književnosti. Iako nas je taj veliki čovjek napustio, svrha je ove knjige, na način kako je to radio taj veliki učitelj, dosljedno predočiti Komentar Zakona o izvlaštenju, sa sudskom i upravnom praksom, uz poveznice, kada je to potrebno, te napomene u svezi s problemima do kojih dolazi u praksi primjene tih odredaba.
Ova knjiga rezultat je rada na proučavanju sudske i upravne prakse u primjeni Zakona o izvlaštenju i Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine od 1999. godine do danas. Autor je taj, ponešto tegoban, zadatak izvršavao pri izradi doktorske disertacije, te je za njezine potrebe pregledana i proučena praksa Upravnog suda Republike Hrvatske, većine županijskih sudova i Vrhovnog suda Republike Hrvatske u primjeni navedena dva Zakona. Od osobite je važnosti bila i okolnost da svu praksu, na jednome mjestu, prikuplja Uprava za građansko pravo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, bez čije pomoći ova knjiga ne bi mogla ni nastati. Također je od tog tijela državne uprave pribavljena i praksa upravnih tijela u primjeni Zakona o izvlaštenju, koja je izložena u ovoj knjizi.
Od svog donošenja, Zakon o izvlaštenju (Nar. nov., br. 9/94) izmijenjen je i dopunjen dva puta – Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju (Nar. nov., br. 114/01) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju (Nar. nov., br. 79/06), a dio odredaba osnovnog teksta Zakona ukinut je Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je objavljena u Nar. nov., br. 112/00. Osnovni tekst Zakona o izvlaštenju je ispravljen u Nar. nov., br. 35/94.
Navedenu Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske dajemo u prilogu knjige, dok su odredbe koje su izmijenjene, navedene u pročišćenom tekstu Zakona na temelju kojega je i načinjen Komentar Zakona o izvlaštenju.
S obzirom na to da je postupak izvlaštenja upravni postupak, a uzimajući, prilikom pisanja ovog Komentara, u obzir činjenicu da je donesen novi Zakon o općem upravnom postupku, u tekstu Komentara prvo se navode odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda). Na odgovarajućim mjestima usporedno se navode i odredbe novog Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09, stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, a primjenjivat će se samo na one postupke izvlaštenja koji budu pokrenuti nakon tog datuma), te se na svakom mjestu navodi da se radi o odredbama novoga ZUP-a. Valja naglasiti da se novi ZUP ne primjenjuje na sve postupke određivanja naknade za nekretnine koje su do 1. siječnja 2010. godine bile izvlaštene, eksproprirane ili deposedirane.