Kamate u poslovanju poduzetnika i drugih osoba - 2.113,25 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Kamate u poslovanju poduzetnika i drugih osoba

Kamate u poslovanju poduzetnika i drugih osoba

2.113,25 RSD

autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
broj stranica: 228
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

U praksi se sve češće pojavljuju situacije gdje poduzetnici pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja) kao i građani zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac od drugih poduzetnika i građana, pa se postavljaju razna pitanja, kao npr. tko može kome dati pozajmicu, ima li ograničenja u svotama, mora li se ugovoriti kamata, kakav je položaj ugovorenih i zateznih kamata i kamata na predujmove prema Zakonu o zaštiti potrošača te postoji li najniža ili najviša kamata i sl.

U knjizi je prikazano evidentiranje kamata u poslovnim knjigama zajmodavca i zajmoprimca, pojašnjena je mogućnost kapitalizacije kamata i način evidentiranja državnih potpora za nadoknadu troškova kamata, kamata kod ulaganja u depozite, vrijednosne papire, mjenice, obveznice i komercijalne zapise.

Jedno je poglavlje posvećeno izračunu kamata u gospodarskoj praksi gdje su objašnjeni načini obračuna kamata te jednostavni i složeni kamatni račun, a prikazan je i izračun zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja su nastala u domaćoj i stranoj valuti, kao i izračun kamata kod otplate zajma i drugi slični slučajevi iz prakse. Priručnik sadržava i pregled kamatnih stopa od 1982. do danas.

 

Sadržaj
I.     Kamate s pravnog motrišta     1
1.     Zakonsko određenje zateznih kamata od 1. Siječnja 2008.     2
2.     Zakonsko određenje ugovornih kamata od 1. Siječnja 2008.     29
3.     Kapitalizacija kamata i anatocizam     35
4.     Zastara zateznih i ugovornih kamata     37
5.     Metodologija kamatnih izračuna     40
6.     Uračunavanje ispunjenja kod plaćanja     41
7.     Kamata i valutna klauzula     43
8.     Kamate u stečajnom postupku     46
9.     Pregled stopa zakonske zatezne i ugovorne kamate     49
II.     Zajmovi i kamate s poreznog i računovodstvenog motrišta     55
1.     Zajmovi i kamate s motrišta poreza na dodanu vrijednost     55
2.     Kamate s motrišta poreza na dohodak     62
3.     Kamate s motrišta poreza na dobitak     98
4.     Kamate s računovodstvenog motrišta     105
5.     Kamate s motrišta zakona o zaštiti potrošača     131
III.     Izračun kamata u gospodarskoj praksi     135
1.     Kamate i kamatne stope     135
2.     Načini obračuna kamata     137
3.     Relativna i konformna kamatna stopa     141
4.     Kamatni računi     142
IV.     Prilozi     189