Hrvatski financijski propisi 2004 - 3.491,45 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Hrvatski financijski propisi 2004

Hrvatski financijski propisi 2004

3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%

autor:
broj stranica: 1577
godina izdanja: 2003.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige (širina i visina): 14,5 cm x 21,0 cm
jezik: hrvatski


1. DIO
Hrvatska narodna banka
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci: NN 36/01
Odluka o prihvaćanju članstva Hrvatske narodne banke u Banci za međunarodna poravnanja (BIS), Bazel: NN 54/97
Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke: NN 36/02
Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke: NN 46/01, 77/01, 100/01, 38/02 i 10/03
Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke: NN 120/02
Odluka o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke: NN 122/02
Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama: NN 48/98
Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti: NN 48/98 i 7/99
Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke: NN 10/03 i 54/03
Uputa za provedbu odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke: NN 54/03
Odluka o prodaji deviza Hrvatskoj narodnoj banci uz istovremeni upis blagajničkih zapisa: NN 80/93
Odluka o hrvatskom sustavu velikih plaćanja i o namiri na računima banaka u Hrvatskoj narodnoj banci: NN 14/2002 i 27/2003
Odluka o prijenosu novčanih sredstava državnog proračuna u depozit Hrvatske narodne banke: NN 69/94
2. DIO
Monetarni sustav
1. Novčanice i kovanice
Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske: NN 37/94, 44/94 i 68/94
Odluka o prestanku važenja odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune i lipe: NN 37/94 i 5/95
Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica hrvatskog dinara: NN 37/94
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa: NN 37/94
Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe: NN 37/94
Odluka o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu: NN 37/94
Odluka o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet: NN 22/02
Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ: NN 24/96
3. DIO
Bankarski sustav
1. Banke
Zakon o bankama: NN 84/02
Odluka o obliku i sadržaju zahtjeva za davanje odobrenja za rad banke: NN 99/99
Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave banaka: NN 32/99
Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu: NN 32/99
Odluka o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj: NN 32/99 i 99/99
Odluka o uvjetima za obavljanje pojedinih bankovnih poslova: NN 134/97
Odluka o načinu izračunavanja kapitala banke: NN 32/99 i 101/00
Uputa za jedinstvenu primjenu odluke o načinu izračunavanja kapitala banke: NN 123/00
Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane aktive banke: NN 32/99 i 101/99
Uputa za jedinstvenu primjenu odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane aktive banke: NN 123/00
Odluka o ograničenju ulaganja banke u materijalnu imovinu i vlasničke uloge: NN 38/99, 64/99 i 101/00
Uputa za primjenu odluke o ograničenju ulaganja banke u materijalnu imovinu i vlasničke uloge: NN 66/99 i 123/00
Odluka o statističkom izvješću za banke i naputcima za popunjavanje statističkog izvješća: NN 57/99, 72/99, 3/01 i 158/02
Odluka o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti banke: NN 32/99, 64/99 i 101/00
Uputa za jedinstvenu primjenu odluke o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti banke: NN 36/99 i 123/00
Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banke: NN 32/99
3. DIO
Bankarski sustav
1. Banke
Uputa za jedinstvenu primjenu odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banke: NN 36/99 i 123/00
Odluka o obliku, minimalnom obujmu i sadržaju revizije i izvješća o obavljenoj reviziji banaka: NN 64/99
Odluka o kontnom planu za banke i Uputa za primjenu kontnog plana za banke: NN 115/03
Odluka o obveznoj pričuvi: NN 46/01, 77/01, 87/01, 89/01, 100/01 i 137/03
Uputa za provedbu odluke o obveznoj pričuvi: NN 77/01 i 89/01
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u kunama: NN 160/98, 24/99, 32/99 i 39/00
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u stranoj valuti: NN 88/98 i 7/99
Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke u iznosu većem od pet milijuna kuna: NN 51/99
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja: NN 111/03
Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost: NN 135/02
Odluka o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih organizacija: NN 26/92
Odluka o odobravanju dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti: NN 96/97 i 114/98
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit): NN 160/98, 28/99, 32/99, 38/99, 131/00 i 53/01
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni krediti) za razdoblje prijelaza u 2000. godinu: NN 132/99
Odluka o obavljanju nadzora nad poslovanjem banaka: NN 17/03 i 115/03
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja kontrole (nadzora) poslovanja banaka i štedionica i postupku poduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti: NN 60/94
Odluka o uvjetima za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija: NN 26/92
Odluka o obavljanju platnog prometa u banci nakon provedenog spajanja ili pripajanja banaka: NN 75/02
Zakon o sanaciji i restrukturiranju banaka: NN 44/94
Zakon o prestanku važenja zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka: NN 52/00
Uredba o rasporedu dijela sredstava za sanaciju banaka: NN 88/94 i 97/94
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Croatia banke d.d., Zagreb: NN 98/99 i 53/00
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Dubrovačke banke d.d. Dubrovnik: NN 56/98
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Dubrovačke banke d.d. Dubrovnik (II): NN 11/99
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Privredne banke Zagreb, dioničko društvo, Zagreb: NN 106/96, 8/97 i 101/98
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Riječke banke d.d., Rijeka: NN 31/96 i 20/98
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Slavonske banke d.d. Osijek: NN 84/95
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Splitske banke d.d. Split: NN 31/96 i 22/98
2. Štedno-kreditne zadruge
Zakon o štedno-kreditnim zadrugama: NN 84/02
Pravilnik o sredstvima pričuve štedno-kreditnih zadruga: NN 130/02 i 90/03
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja poslova platnog prometa u štedno-kreditnim zadrugama: NN 150/02
3. Štednja
Zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka: NN 44/94, 79/98, 19/99 i 35/00
Pravilnik o osiguranju štednih uloga: NN 65/97, 105/98 i 86/00
Odluka o visini osiguranih štednih uloga: NN 88/98
Odluku o datumu početka osiguranja štednih uloga: NN 4/98
4. Ostale financijske institucije
Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji: NN 29/94, 106/95, 30/97, 44/98, 105/99 i 64/00
Zakon o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države: NN 109/97
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje: NN 109/97, 117/97, 76/99 i 10/01
Pravilnik o visini kredita koji se odobravaju iz Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države: NN 37/98
Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku odobravanja i subvencioniranja stambenih kredita: NN 64/98 i 82/98
5. Javni dug
Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske: NN 106/93
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine: NN 85/95
Naputak za provedbu odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine: NN 101/95 i 30/96
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske serije JDB za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine: NN 36/96
Naputak za provedbu odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine: NN 51/96
Odluka o zabrani odobravanja kredita za kupnju dionica iz potraživanja od Republike Hrvatske, nastalih po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug: NN 19/93
6. Jugobanka
Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske: NN 106/93
4. DIO
Platni promet
1. Poslovanje u zemlji
Zakon o platnom prometu u zemlji: NN 117/01
Uputa za provedbu članka 50. stavka 1. do 4. Zakona o platnom prometu u zemlji: NN 14/02
Uputa za primjenu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji: NN 43/99 i 51/99
Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem: NN 36/02
Zakon o financijskoj agenciji: NN 117/01
Odluka o Nacionalnom klirinškom sustavu: NN 14/02 i 150/02
Odluka o konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke, uvjetima i načinu otvaranja računa u banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci: NN 150/02 i 115/03
Naredba o otvaranju i vođenju računa u Hrvatskoj narodnoj banci: NN 23/02
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci: NN 111/03
Zakon o zateznim kamatama: NN 28/96
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 95/93
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 8/94
Uredba o izmjeni uredbe o visini stope zatezne kamate: NN 19/94
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 22/94
Uredba o izmjeni uredbe o visini stope zatezne kamate: NN 50/94
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 19/95
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 36/96
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 76/96
Uredba o visini stope zatezne kamate: NN 72/02
Zakon o sprječavanju pranja novca: NN 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03 i 142/03
Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja ureda za sprječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka: NN 114/97
Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju: NN 76/93
Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji: NN 67/01
Zakon o računovodstvu: NN 90/92
Zakon o Registru godišnjih financijskih izvještaja: NN 47/03
Pravilnik o Registru godišnjih financijskih izvještaja: NN 49/03
Zakon o reviziji: NN 90/92
Zakon o državnoj reviziji: NN 49/03
Odluka o reviziji financijskih izvješća i poslovnih funkcija banke: NN 17/03
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija: NN 112/93
Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija: NN 20/94 i 40/94
2. Devizno poslovanje
Zakon o deviznom poslovanju: NN 96/03
Zakon o deviznom inspektoratu Republike Hrvatske: NN 33/92
Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača: NN 111/03
Uputa za primjenu odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača: NN 115/03 i 152/03
Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji: NN 146/03
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja: NN 111/03
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu: NN 57/01
Odluka o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama: NN 100/93, 4/98
Odluka o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci: NN 111/03 i 138/03
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu: NN 111/03
Odluka o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom: NN 99/93
Odluku o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s inozemstvom: NN 44/94, 88/98
Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz republike hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom: NN 107/93
Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama: NN 99/93, 107/93 i 50/94
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole: NN 51/99, 89/00 i 53/01
Odluka o prestanku važenja odluke o načinu i rokovima izvješća o odobrenim deviznim kreditima domaćim pravnim osobama: NN 44/01
Odluka o postupanju sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o platnom prometu u zemlji: NN 82/02
Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska: NN 106/93
3. Poslovanje s inozemstvom
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom: NN 146/03
Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom: NN 99/03, 104/03
Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu: NN 80/98
Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom: NN 132/99 i 147/99
Odluka o izmjeni obrazaca KZ 2 i KO 2: NN 132/99 i 147/99
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima: NN 146/03
Odluka o uvjetima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga: NN 115/93, 97/94, 104/00 i 44/01
Odluka o uvjetima uz koje domaće pravne osobe mogu izvršiti prijeboj dugovanja i potraživanja s inozemstvom: NN 115/93
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona: NN 111/03 i 149/03
Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom: NN 145/03
5. DIO
Vrijednosni papiri i investicijski fondovi
Zakon o tržištu vrijednosnih papira: NN 84/02
Zakon o mjenici: NN 74/94
Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice: NN 77/99, 146/99, 35/00 i 22/03
Zakon o čeku: NN 74/94
Statut komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske: NN 75/97 i 24/99
Pravilnik o javnoj informacijskoj knjižnici komisije: NN 83/99 i 3/00
Zakon o investicijskim fondovima: NN 107/95, 12/96 i 114/01
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima: NN 109/97 i 114/01
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima: NN 146/03
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i udjele u domaćim investicijskim fondovima: NN 146/03
Pravilnik o procjeni vrijednosti prikupljenih dionica u postupku osnivanja privatizacijskog investicijskog fonda: NN 142/98
Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji: NN 125/97
Pravilnik o trgovanju nematerijaliziranim vrijednosnim papirima uključenim u usluge prijeboja i namire središnje depozitarne agencije: NN 83/99
Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem: NN 61/97 i 65/97
Odluka o rokovima i načinu dostave podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja u depozitorij središnje depozitarne agencije: NN 140/02
Pravilnik o poslovanju društava za poslovanje vrijednosnim papirima kada izvan organiziranog tržišta kupuju dionice privatizacijskih investicijskih fondova: NN 40/99
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima: NN 143/02
Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova posrednika u trgovini vrijednosnim papirima: NN 69/97 i 50/01
6. DIO
Ostali propisi
Zakon o obveznim odnosima (izvaci)
Kazneni zakon (izvaci)

Dodaj u korpu: