Carinski propisi u praktičnoj primjeni od 1.7.2008. - 4.998,29 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Carinski propisi u praktičnoj primjeni od 1.7.2008.

Carinski propisi u praktičnoj primjeni od 1.7.2008.

4.998,29 RSD

autor: Sanja Šeničnjak, Zdravka Barac
broj stranica: 313
godina izdanja: 2008.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige (širina i visina): 17,0 cm x 24,0 cm
jezik: hrvatski


O knjizi:
SADRŽAJ

1. AKTUALNE IZMJENE UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA
Izmjene Uredbe za provedbu Carinskog zakona
Nepovlašteno podrijetlo
Carinska vrijednost
Posebna uporaba robe
Postupak unutarnje proizvodnje
Provozni postupak
Rokovi plaćanja carinskog duga i odgoda plaćanja
Novi i izmijenjeni prilozi uz Uredbu
Prijelazne i završne odredbe
Odgoda plaćanja uvoznog duga
Kojim se osobama može odobriti odgoda plaćanja duga?
Uvjeti za odobravanje odgode plaćanja
Postupak podnošenja zahtjeva i pripadajućih isprava
Postupak izdavanja odobrenja
Pravila u vezi s polaganjem osiguranja kod odgode duga
Uporaba odobrenja za odgodu

2. OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA PRI IZVOZU I UVOZU U RH, S OSVRTOM NA OPOREZIVANJE PDV-OM U EU
Porezni obveznik pri uvozu dobara
Porezna osnovica i nastanak porezne obveze kod uvoza
Odbitak pretporeza pri uvozu
Ispravak odbitka pretporeza kod uvoza
Ispravak pretporeza kod promjene uvjeta poslovanja
Ispravak pretporeza nakon što je plaćen prema carinskoj deklaraciji
Porezna oslobođenja kod uvoza
Izvoz dobara
Porezna oslobođenja pri izvozu
Isporuke dobara u slobodnu zonu, te slobodna i carinska skladišta te isporuke dobara unutar
slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta
Isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju
Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije
Uvoz dobara i isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu za međunarodne organizacije koje su s RH sklopile međunarodne ugovore
Uvoz i izvoz dobara unutar zemalja EU-a

3. PRILOZI
Carinski zakon
Uvodne odredbe
Područje primjene l temeljna pojmovna određenja
Opće odredbe koje se odnose na prava l obveze osoba s obzirom na carinsko pravo
Osnove za obračun uvoznih l izvoznih davanja l primjenu drugih mjera propisanih u trgovini robom
Carinska tarifa l razvrstavanje robe u carinsku tarifu
Podrijetlo robe
Vrijednost robe za carinske svrhe
Odredbe koje se primjenjuju na robu koja je ušla u carinsko područje Republike Hrvatske pa sve do određivanja carinski dopuštenoga postupanja ili uporabe
Ulazak robe u carinsko područje Hrvatske
Podnošenje robe
Skraćena deklaracija l istovar robe podnesene carinarnici
Obveza da se podnesenoj robi odredi carinski dopušteno postupanje ili uporaba
Privremeni smještaj robe
Odredbe koje se primjenjuju na robu u provoznome postupku
Ostale odredbe
Carinski dopušteno postupanje ili uporaba robe
Općenito
Carinski postupci
Drugi oblici carinski dopuštenoga postupanja ili uporabe
Roba koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske
Povlašteni postupci
Oslobođenje od plaćanja carine
Povrat robe
Proizvodi morskog ribolova l drugi morski proizvodi
Carinski dug l obračun carine
Osiguranje za namirenje carinskoga duga
Nastanak carinskoga duga
Naplata svote carinskoga duga
Gašenje carinskoga duga
Povrat l otpust carinskoga duga
Kaznene odredbe
Prodaja robe
Prijelazne l završne odredbe

UREDBA ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

1. OPĆE PROVEDBENE ODREDBE
ZAJEDNIČKE ODREDBE
Uvodne odredbe
Pojmovna određenja
Odluke
Elektronički sustav razmjene podataka
Primjena sustava za analizu rizika u carinskom postupku
Prevladavanje poremećaja u prekograničnom putničkom i robnom prometu
OBVEZUJUĆA MIŠLJENJA
Pojmovna određenja
Postupak za dobivanje obvezujućeg mišljenja
Pravni učinak obvezujućeg mišljenja
PODRIJETLO ROBE
Nepovlašteno podrijetlo robe
Povlašteno podrijetlo robe
CARINSKA VRIJEDNOST
Određivanje carinske vrijednosti
Prijava podataka o carinskoj vrijednosti i isprave koje treba priložiti
UNOS ROBE U CARINSKO PODRUČJE
Podnošenje robe carinarnici
Skraćena deklaracija
Privremeni smještaj robe
Posebne odredbe za robu koja se prevozi morem ili zrakom
CARINSKE DEKLARACIJE - REDOVITI POSTUPAK
Pisana carinska deklaracija
Carinske deklaracije podnesene uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
Usmene i druge deklaracije
PROVJERA DEKLARACIJE, NALAZI CARINARNICE l DRUGE MJERE KOJE PRIMJENJUJE CARINARNICA
Provjera robe
Uzimanje uzoraka
Rezultati provjere deklaracije i puštanje robe deklarantu
Druge mjere carinarnice
Naknadna provjera deklaracije
POJEDNOSTAVNJENI POSTUPCI DEKLARIRANJA
Opće odredbe
Deklaracije za puštanje robe u slobodni promet
Deklaracije za carinske postupke s gospodarskim učinkom
Deklaracije za izvoz

2. CARINSKI DOPUŠTENO POSTUPANJE ILI UPORABA I PUŠTANJE U SLOBODNI PROMET
Opće odredbe
Posebna uporaba
Upravljanje tarifnim mjerama
CARINSKI POSTUPCI S GOSPODARSKIM UČINKOM
Opće odredbe
Carinsko skladištenje
Postupak unutarnje proizvodnje
Preradba pod carinskim nadzorom
Privremeni uvoz
Vanjska proizvodnja
PROVEDBENI PROPISI O IZVOZU
Konačni izvoz
Privremeni izvoz s uporabom obrasca ATA
PROVOZNI POSTUPAK
Carinski status robe
Opće odredbe
Provedba provoznog postupka
Provjera završetka postupka
Prijevoz domaće robe preko stranog carinskog područja
Dodatne odredbe koje se primjenjuju prilikom razmjene podataka o provoznom postupku između carinarnica pomoću sustava elektroničke razmjene podataka
Pojednostavljeni postupci
Carinski dug i naplata
Prijevoz i postupci sa obrascem TIR ili ATA
DRUGO CARINSKI DOPUŠTENO POSTUPANJE ILI UPORABA
Slobodne zone i slobodna skladišta
Ponovni izvoz, uništavanje i ustupanje robe u korist države

3. PONOVNI UVOZ ROBE - POVRAT ROBE

4. CARINSKI DUG
OSIGURANJE -JAMSTVO CARINSKOG DUGA
Općenito
Polaganje instrumenata osiguranja
Vraćanje instrumenta osiguranja
NASTANAK CARINSKOG DUGA
Pogreške i propusti bez značajnog utjecaja na provedbu privremenog smještaja ili carinskog postupka
Prirodni gubici
Carinski dug za robu koja se nalazi u ; posebnim situacijama
PLAĆANJE CARINSKOG DUGA
Općenito o obračunavanju i plaćanju carinskog duga
Plaćanje carinskog duga s unovčenjem instrumenta osiguranja
Naknadni obračun carinskog duga
Ovršni postupak
POVRAT ILI OTPUST CARINSKOG DUGA
Opće odredbe
Provođenje postupka i odredbi koje se odnose na članak 231. do 238. Carinskog zakona
Posebne odredbe koje se odnose na primjenu članka 235. Carinskog zakona

5. PRODAJA STRANE ROBE ODUZETE ILI USTUPLJENE DRŽAVI l PODJELA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH TOM PRODAJOM
Uvodne odredbe
Prodaja oduzete ili ustupljene strane robe
Posebne odredbe o preuzimanju, čuvanju i prodaji cestovnih motornih vozila i plovila
Raspoređivanje sredstava dobivenih prodajom oduzete strane robe
Besplatno ustupanje oduzete strane robe i drugi načini postupanja s oduzetom stranom robom
Donošenje provedbenih popisa o prodaji ustupljene ili oduzete strane robe

6. PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaj u korpu: